Zakup i dostarczenie Zabawek

kontakt

Lublin, dnia 30.06.2021

Znak sprawy: FRGI/09.04/ZN/2

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 

 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Inżynierska 3 lok 211, 20-484 Lublin

e – mail: biuro@frgi.com.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:

Zakup i dostarczenie zabawek do Żłobka Najmłodsi w Łukowie ul. Świderska 12a – zestaw klocków typu JollyHeap, – 3 zestawy, zestaw składa się ze 100 elementów w 4 kształtach (Sześcian 76 szt., trójkąt 12 szt., sześcian ucięty 8 szt., piramidka 4 szt.), Klocki wykonane z pianki o podwyższonej gęstości (30 kg/m3). Pokryte są kolorową, łatwozmywalną tkaniną. Zawierają magnesy neodymowe.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Najmłodsi” nr projektu: RPLU.09.04.00-06-0023/19-00, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

 

Kod CPV: 37520000-9 – zabawki

 

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca realizacji wsparcia, tj. do Żłobka Najmłodsi w Łukowie ul. Świderska 12a w terminie :

30.07.2021

 

 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)1:

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunków dot. kompetencji lub uprawnień, sytuacji finansowej lub ekonomicznej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 7.07.2021, na formularzu Oferty
w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

 2. Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.

 3. Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.

 5. W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części2.

 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin., e- mail: biuro@frgi.com.pl;

 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

 

Załącznik:

 1. Oferta1 Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy.

2 Skreślić jeśli nie dotyczy.