Najmłodsi

kontakt

1. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy
1.2 Numer i nazwa Działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
1.3 Okres realizacji projektu: od: 2020-02-01 do: 2021-08-31

2. Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na utrzymanie pracy u 58K i 2M którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3 w tym min 45K powracających na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem oraz min 2K i 1M pozostających bez pracy, poprzez utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku na terenie Gminy Łuków (GŁ) do końca sierpnia 2021r.

3. Partner: Gmina Łuków

4. Grupa docelowa: Grupę docelową projektu(GD)stanowi 58K/2M zg.z katalogiem osób wskazanym w Wytycz.w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,(os.bezrob.lub bierni zawod.pozost.poza rynkiem pracy ze wzgl.na obow.opieki nad DZdo lat 3 lub os.z niepełnospraw.,w tym do os.,które przerwały karierę zawod.ze wzgl.na urodzenie DZ lub przebywaj.na urlopie wychow.w rozumieniu ust.Kodeks pracy oraz os.pracujących,sprawujących opiekę nad DZdo lat 3,zamieszkujących wiejską GŁ, w tym min 45K powracające na rynek pracy po przerwie zw.z
urodzeniem/wychowywaniem DZ, min 15% stanowią rodziny wychowujące co najmniej troje DZ, w których co najmniej jedno z rodziców (opiekunów
prawnych) powraca lub wchodzi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem DZ.Co najm.30% grupy doc.projektu stanowią:
a)osoby z niepełnosprawnościami lub b) osoby długotrwale bezrobotne lub c) osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3).

Działania:
1. Stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia opieki żłobkowej w okresie 1.02-1.04.2020
2. Utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz realizacja opieki i zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Żłobku w terminie
01.03.20-31.08.20201
3. Realizacja zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka 03.2020-08.2021
4. Utworzenie placu zabaw 03-06.2020

 

1. Dokumenty rekrutacyjne

2. Zapytania ofertowe