WARSZTATY TYPU TERAPIA ZAJĘCIOWA

kontakt

Lublin, dnia 30.11.2018 roku

Znak sprawy: FRGI/LUŚ/3

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 

 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

 

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Lubomelska 1-3, pokój 1106, 20-072 Lublin

tel. 513 890 868

e – mail: biuro@frgi.com.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:

 

Przeprowadzenie warsztatów typu terapia zajęciowa dla 8 osób w ramach projektu pod tytułem „Świetlica nowych szans”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

Warsztaty typu terapia zajęciowa w wymiarze (2 grupy x 20 godzin), łącznie 40 godzin, wsparcie podzielone jest na tury:

XII 2018 – I tura, 3 osoby

XI 2019 – II tura, 5 osób

 

Kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

1 godzina odpowiada 45 minutom

 

Warsztaty będą narzędziem do zaprezentowania ścieżki indywidualnej każdego niepełnosprawnego uczestnika projektu. Warsztaty nie będą typową formą terapii zajęciowej, którą poddawane są osoby niepełnosprawne, polegającej na długotrwałej rehabilitacji. Będzie to forma poznania swoich dysfunkcji, braków, nad którymi należy pracować w drodze uzyskania dobrych ocen, kwalifikacji czy nawet zatrudnienia w przyszłości. Realizacji powyższego celu będzie służyło stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijanie psychofizycznej sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

 

Osoby, do których byłyby skierowane warsztaty typu terapia zajęciowa to: dzieci i młodzież zagrożeni wykluczeniem społecznym w wieku od 7 – 18 lat (skończone 7 lat, nieukończone 18 lat)

 

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Lubartów, od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 r.

 

 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[1]:

 

Wymagania dotyczące zdolności zawodowej:

 

Osoba przeprowadzająca warsztaty typu terapia zajęciowa powinna:

posiadać prawo wykonywania zawodu psychologa, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. Nr 73 poz. 763 z późn. zm.) i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego

i/lub

wykształcenie wyższe i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy dotyczącej badań społecznych, i/lub konsultacji, i/lub partycypacji obywatelskiej, prowadzenia szkoleń i/lub pracy z osobami niepełnosprawnymi; i znajomość tematyki niepełnosprawności i podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów; i zdolności interpersonalne i prezentacyjne.

 

 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 6.12.2018 r, na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 • Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.
 • Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.
 • W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[2].
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3 pokój 1106, 20-072 Lublin, e- mail: biuro@frgi.com.pl;
 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym między innymi Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

 

Załącznik:

 • Oferta w ramach procedury rozeznania rynku.

[1] Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy.

[2] Skreślić jeśli nie dotyczy.

 

Załącznik 1

AKTUALIZACJA :

zwycięska oferta została złożona przez firmę

Kinga Majcher, ul. Kombatantów 17, 21-100 Lubartów