Zakup i dostawa multimediów

kontakt

Lublin, dnia 09.07.2021

Znak sprawy: FRGI/KG/RR/2021/1Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę mebli i wyposażenia oraz multimediów

w ramach projektu pt. Klub Seniora w Godziszowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 1. Zamawiający

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą

ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin,

NIP: 9462652078

tel. 505 336 662

e – mail: biuro@frgi.com.pl 1. Tryb postępowania

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”.

2 Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm,), poza przypadkami, gdy treść niniejszego zapytania odsyła do ich stosowania.

3 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli i wyposażenia oraz multimediów w ramach projektu pn „Klub Seniora w Godziszowie”

 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

 1. część 1 – meble i wyposażenie :

a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 3 do FRGI/KG/RR/2021/1 tabela 1.

b) Wszystkie meble oraz wyposażenie powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowezamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku.

c) Wymaga się aby oferowane meble posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia.

e) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42214110-3 – Grille, 39142000-9 meble ogrodowe

3) część 2 – Multimedia:

a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 3 do FRGI/KG/RR/2021/1 tabela 3.

b) Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,

d) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający, 32342410-9 – Sprzęt dźwiękowy, 30213100-6 – Komputery przenośne, 38652100-1- Projektory, 38653400-1 – Ekrany projekcyjne

Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1-2 obejmuje także dostarczenie, montaż, posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.

 1. Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia dla części 1-2 – od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części 1-2- maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy.

Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

 2. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

 3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

 1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu

 1. Z postępowania wyklucza się:

Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.

 1. Przesłanki odrzucenia oferty

 1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 1. jest niezgodna niniejszym zapytaniem ofertowym,

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 3. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

 5. zawiera nieprawdziwe informacje,

 6. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w sekcji VIII pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego.

 7. została złożona po terminie.

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 3. Oferta wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi, poza przypadkiem wycofania oferty złożonej z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 1. Zasady składania oferty

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. W przypadku stwierdzenia złożenia przez danego Wykonawcę więcej niż jednej oferty na daną część, złożone oferty podlegają odrzuceniu jako niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

  2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

  3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w języku polskim.

 1. Ofertę wraz z Oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego nr 2.

  1. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej tłumaczenie na język polski.

  2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnienie do ich podpisania musi wynikać z treści załączonych do oferty dokumentów. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą powinien zostać przedstawiony dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii z notarialnym poświadczeniem podpisu.

  3. Poprawki w ofercie lub załącznikach powinny być naniesione w sposób czytelny i opatrzone podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

  4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: biuro@frgi.com.pl Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

  5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2021 godz. 23:59

  6. O terminie złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).

  7. W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę/firmę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na dostawę mebli i wyposażenia – część 1 oraz multimediów – część 2 do Klubu Seniora w Godziszowie w ramach projektu „Klub Seniora w Godziszowie” i informację o ilości stron znajdujących się w kopercie.

  8. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: Oferta na dostawę mebli i wyposażenia – część 1 oraz multimediów – część 2 do Klubu Seniora w Godziszowie w ramach projektu „Klub Seniora w Godziszowie.

  9. Koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami obciążają wyłącznie Wykonawcę.

  10. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są znani na etapie składania oferty.

  11. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Wykonawców szczegółów oferty, z zastrzeżeniem pkt 16, oraz akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być zamieszczone w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty” lub wyraźnie oznaczone w ofercie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podaje Zamawiający na otwarciu ofert.

  13. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Oferty częściowe

  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie wybraną jego część lub części.

3. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze ofertowe na części, na które składa ofertę.

 1. Kryteria oceny ofert wraz z wagami punktowym lub procentowymi przypisanymi do poszczególnych kryteriów oceny oraz opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnianie danego kryterium oceny.

 1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

 1. Cena – waga 90%,

 2. okres gwarancji” – waga 10%

 1. Oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cenę należy wyliczyć następująco:

 1. Cena – waga 90% obliczona wg następującego wzoru
  Cmin/Cwn x 90 pkt = Ilość punktów

gdzie:

Cmin – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert czyli cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – wartość obliczanej oferty w danym kryterium czyli cena zaproponowana przez wykonawcę

90 pkt – tu możliwe punkty do uzyskania

90% – waga kryterium

 

 1. Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu Ofertowym” (Załącznik nr 1A-1B do FRGI/KG/RR/2021/1) pkt. 1.

Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena oferty przedstawiona w formularzu musi zawierać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.

2. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” (waga 10%) – (Gw) – zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu przedłużenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w stosunku do minimalnego okresu gwarancji wskazanego w tabeli 1-2 załącznika nr 3 do FRGI/KG/RR/2021/1 dla części 1-2, zastrzegając, iż minimalny okres przedłużenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w stosunku do minimalnego okresu gwarancji wskazanego w tabeli 1-2 załącznika nr 3 do FRGI/KG/RR/2021/1 dla części 1-2 wynosi 1 miesiąc wg poniższego wzoru:

Ogr =(Gro / Grn) x 10 pkt, gdzie:

Ogr– ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji”

Gro – okres przedłużenia gwarancji badanej oferty

Grn – najdłuższy okres przedłużenia gwarancji podany w ofertach.

2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1A-1B do FRGI/KG/RR/2021/1). Okres przedłużenia należy podać w miesiącach np. 1, 2, 3 itd. miesięcy.

3) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1A-1B do FRGI/KG/RR/2021/1) lub wpisania 0 miesięcy przedłużenia gwarancji na dostarczone urządzenia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji na dostarczone urządzenia wskazanego w tabeli 1-2 załącznika nr 3 do FRGI/KG/RR/2021/1 (dla części 1 – 2) – 0,00 punktów.

4) Oferta z deklaracją wykonawcy przedłużenia o 12 i więcej miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia w stosunku do minimalnego okresu gwarancji wskazanego w tabeli 1-2 załącznika nr 3 do FRGI/KG/RR/2021/1 dla części 1-2 – otrzyma maksymalną ilość punktów. Maksymalny okres przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 m-cy. W przypadku wskazania większej liczby miesięcy niż 12, Zamawiający do obliczenia przyjmie okres 12 m-cy.

 1. Sposób wyboru oferty.

    1. Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
     Po = C + Gw gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Gw – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji”.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg powyższego wzoru. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)

 1. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia.

 2. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (jeśli dotyczy), spoczywa na Wykonawcy.

 4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień odnośnie wysokości zaproponowanej ceny w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

 3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, w sytuacji gdy cena stanowiła wyłączne kryterium oceny ofert;

 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 5. jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem: www.frgi.com.pl i na stronie internetowej bazy konkurencyjności.

 2. Po upublicznieniu informacji o wyniku postępowania, Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie w godz. 8.00 – 16.00 i terminie 3 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony miejscu.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem

 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy nie zbierze się pełna grupa uczestników szkoleń/zajęć będących przedmiotem zamówienia.1 1. Warunki istotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Strony wprowadzą zmiany do umowy w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności spośród wskazanych poniżej, w przypadku gdy ta okoliczność ma wpływ na postanowienia Umowy:

 1. zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów,

 2. zmian wynikających z wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wpływającej na wysokość stawki podatku VAT,

 3. zmian terminu wykonania umowy – przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie założonym terminie.2

 1. Zmiany nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 1. Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami

 1. Procedura jest prowadzona w języku polskim.

 2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej.

 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pośrednictwem drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, przyjmuje się, że korespondencja wysłana na adres e-mail Wykonawcy, przez niego podany, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

 5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres biura Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@frgi.com.pl.

 1. Pozostałe informacje

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem www.frgi.com.pl, i stronie internetowej bazy konkurencyjności zapytaniu ofertowym, uwzględnia informacje o zmianie. Zamawiający przedłuża termin składani ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego. Zamawiający udzielana na nie odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek z pytaniem wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek z pytaniem wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej i stronie internetowej bazy konkurencyjności. 1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin, e- mail: biuro@frgi.com.pl;

 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO;

 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 9. podane dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 1. Załączniki

Integralną części niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

 1. Załącznik-Nr-1B oferta

 2. Załącznik nr 1A-1B – Oferta w ramach procedury konkurencyjności,

   

 3. Załącznik nr 1 do kalkulacja ceny 11.2

 4. Załącznik-Nr-2 brak powiązań

 5.  1 Skreślić jeśli nie dotyczy.

2 Można określić dodatkowe warunku zmiany umowy.