Podstawowy kurs komputerowy

kontakt
Lublin, dnia 7.01.2019 roku Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/19     OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT z dnia 7.01.2019     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla 80 uczestników w ramach projektu pod nazwą „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80533200-1 – Kursy komputerowe   Zadanie: Zadanie 7 – Naucz mnie – Podstawowy kurs komputerowy, Pozycja 18 – Przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektu pod tytułem „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późniejszymi zmianami).   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1 – 3, pokój 1106, 20 – 072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152.   KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Inżynierska 3, pokój 211, 20 – 484 Lublin e-mail: biuro@frgi.com.pl   KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:  
  1. Cena – 70%;
  2. Termin rozpoczęcia – 30%.
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert. Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158919  

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INNOVASPAL, Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr, al. Krakowska137, 02-180 Warszawa, NIP 6612297709 Cena: 15 940,00 zł brutto. Data wpłynięcia: 14.01.2019

Pełna lista podmiotów

1. Akademia Komputerowa, Tomasz Kościański, ul. Górczyńska 20/6A, 60-132 Poznań, NIP 6171987677 2. INNOVASPAL, Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr, al. Krakowska137, 02-180 Warszawa, NIP 6612297709 3. PEZET Szkolenia, Marcin Żurek, ul. Kasperków 47, 34-312, Międzybrodzie Bialskie, NIP 5641776122