Transport Klub Seniora

kontakt

Lublin, dnia 24.01.2019

Nr sprawy: FRGI/ŁU/ZO/6

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 24.01.2019

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi transportu seniorów, w ramach projektu pn. „Klub Seniora w Łukowie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

Zadanie: Zadanie 4 – Udział Seniorów w kulturze i życiu społecznym, Poz. 48 Wieczór seniora: Koszt transportu seniorów w ramach projektu: „Klub Seniora w Łukowie”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.).

 

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego   z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152

 

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

 

– poczta tradycyjna:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

– poczta elektroniczna:

biuro@frgi.com.pl

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

– 100% cena.

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

 

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ oraz na Bazie Konkurencyjności.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162558