"DRUGA MŁODOŚĆ" w gminie Łuków

kontakt

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, przez Klub Seniora dla 50 os 60+ wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Łuków 31.03.2023r. Projekt odpowiada na potrzeby i problemy w zakresie usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, biorąc pod uwagę trendy demograficzne i poziom dostępności usług przez co realizuje cele priorytetu oraz cele RPO WL. Usługi będą skierowane do grup wymagających określonego wsparcia, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami oraz na obszarze, na którym występuje niepełna dostępność usług. Diagnoza została przygotowana przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, w oparciu o dostępne, weryfikowalne dane i informacje dotyczące obszaru wsparcia. Wnioski z diagnozy zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie – jako uzasadnienie realizacji określonych usług i zakupów w projekcie. Projekt zakłada usługi świadczone w lokalnej społeczności jako usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Zaplanowane usługi zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, oraz gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Zadania:
1.KULTURALNY SENIOR ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
2.OFERTA ZAJĘĆ CYKLICZNYCH W KLUBIE „DRUGA MŁODOŚĆ”
3.USŁUGI ASYSTENCKIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt skierowany jest do 50 os (35K i 15M) wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które spełniają warunki:
– są mieszkańcami Gminy Łuków
– mają ukończone 60 lat Klub Seniora będzie miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym
zaangażowaniem samych seniorów (uczestnicy kluby podejmują odpowiedzialność/decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach

 

Formy wsparcia zapewnione dla uczestników w Klubie Seniora:

  1. Warsztaty zadbaj o wygląd
  2. Zajęcia ogólno ruchowe
  3. Warsztaty rękodzieła
  4. Warsztaty florystyczne
  5. Porady prawne
  6. Zdrowy Senior
  7. Wieczór taneczny integracyjny karaoke

Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

  1. Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 1 osoby.

Wszystko całkowicie bezpłatne w ramach wsparcia unijnego.

Dla Wszystkich uczestników Klubu Seniora zapewniamy serwis kawowy.

Dofinansowanie projektu z UE: 636 033,13 zł

Całkowita wartość projektu: 757 507,63 zł zł

 

Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
Tel. 257982439
e-mail: sekretariat@gopslukow.pl

lub

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Fabryczna 3/3
20-301 Lublin
e-mail: biuro@frgi.com.pl
www.frgi.com.pl

Zapytanie FRGI/ŁUKÓW/1/2022
 

1. Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego nr. FRGI/ŁUKÓW/1/2022

2. Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr FRGI/ŁUKÓW/1/2022

 

Zapytanie FRGI/ŁUKÓW/2/2022

 

1. Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego nr. FRGI/ŁUKÓW/2/2022

2. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr FRGI/ŁUKÓW/2/2022

 

Zapytanie FRGI/ŁUKÓW/3/2022

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do umowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie kontrahenta projektu

Załącznik nr 7 – Dysponowanie osobami

Zapytanie ofertowe

 

 

1. Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego nr. FRGI/ŁUKÓW/3/2022

2. Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr FRGI/ŁUKÓW/3/2022

 

Zapytanie FRGI/ŁUKÓW/4/2022

 

1. Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego nr. FRGI/ŁUKÓW/4/2022

2. Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr FRGI/ŁUKÓW/3/2022