Organizacja zajęć tanecznych i teatralnych – III postępowanie

kontakt

Lublin, dnia 11.03.2019

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/22

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 11.03.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie zajęć tanecznych i teatralnych dla uczestników w ramach projektu pt. „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe​

Zadanie: Zadanie 10 – Naucz mnie – Zajęcia taneczne oraz teatralno – aktorskie, Poz. 31 – Wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia teatralne oraz Poz.32 – Wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia taneczne w ramach projektu pt. „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152

WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 70%;

  2. Termin rozpoczęcia –30%.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172404

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KARUZELA, Monika Kozak, ul Tarasowa 2A/17, 20-819 Lublin, NIP 7123135907. Cena: 16 560,00 zł brutto. Data wpłynięcia: 18.03.2019.

Pełna lista podmiotów

W toku postępowania wpłynęła 1 oferta.