na rzecz dobra wspólnego !

kontakt

Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2023 r. – 31.12.2024 r. W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych 70 osób zamieszkujących województwo lubelskie, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, z naciskiem na gminy wchodzące w obszar powiatu lubelskiego. Efektywne funkcjonowanie społeczeństwa wymaga m.in. podejmowania racjonalnych decyzji finansowych. Niezbędna jest zatem efektywna edukacja w tym zakresie. W związku z tym faktem planujemy, poprzez realizację projektu upowszechniać wiedzę o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtować postawy sprzyjające jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, zwiększać znajomość zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, upowszechniać wiedzę o obrocie gotówkowym i bezgotówkowym, kształtować postawy sprzyjające przedsiębiorczości, przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu i kształtować odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych, popularyzować wiedzę na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, promować nowoczesne postawy wpływające na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym. Zaplanowane w ramach projektu działania są odpowiedzią na potrzeby naszej grupy docelowej. Poza pozyskaniem praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania finansami, uczestnicy projektu zdobędą wiedzę w zakresie podstaw prawnych podejmowanych decyzji, a także zostaną objęci wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym. Poprzez realizację projektu będziemy również propagować patriotyzm gospodarczy. W trakcie realizacji projektu będziemy kłaść nacisk na włączenie społeczne naszych beneficjentów.
Przewiduje się organizację cyklu warsztatów edukacyjnych, których tematyka będzie dotyczyć m.in. zagadnień z zakresu: bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych (karty płatnicze, rachunki internetowe), ochrony przed cyberprzestępczością w odniesieniu do finansów osobistych, bezgotówkowych instrumentów płatniczych, budowania wiarygodności finansowej, bezpieczeństwa w handlu, konstruowania i zarządzania budżetem domowym, optymalizacji wydatków, racjonalnego oraz bezpiecznego oszczędzania i inwestowania, upowszechniania znaczenia oszczędności dla gospodarki, świadomego korzystania z kredytów i pożyczek, ukazania konsekwencji zadłużenia, unikania pułapki kredytowej, zarządzania finansami i planowania przyszłości finansowej zwłaszcza w warunkach niepewności, bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i elektronicznych instrumentów płatniczych. aktywnych metod poszukiwania pracy, planowania działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą (zarówno na otwarcie działalności, jak i korzystania z dostępnych metod wsparcia
finansowego i niefinansowego), psychologii w biznesie, ukazania mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych i spirali zadłużenia: zysk a ryzyko, upowszechniania etyki w biznesie i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, innowacyjności i poszerzenia kompetencji cyfrowych, kształtowania patriotyzmu gospodarczego, sprzyjającego wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz wzmacniania pozytywnego wizerunku polskiego konsumenta, W trakcie warsztatów będziemy promować proekologiczne zachowania oraz patriotyzm gospodarczy na przykładzie działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego – jego myśli ekonomicznej szanowanej przez wszystkie środowiska społeczno polityczne w Polsce. 

Podczas warsztatów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa, będzie prowadzona również edukacja społeczna m.in. w zakresie uświadamiania, co do wpływu prawidłowych zachowań, zagrożeń związanych z oszustwami i kradzieżami, które są w obecnych czasach zjawiskami powszednimi. Poprzez realizację projektu chcemy poza edukacją ekonomiczną i społeczną, rozpropagować również wolontariat jako formę / drogę do poprawy swojej sytuacji życiowej, Poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju działania osoby te będą mogły zintegrować się ze społeczeństwem lokalnym, nabyć pewności siebie, zdobyć doświadczenie – co będzie miało wpływ na konkurencyjność na rynku pracy i w ostateczności może poprowadzić także do niezależności finansowej. Pragniemy promować wolontariat ponieważ uważamy, iż oprócz tego, że niesie ze sobą bezinteresowną pomoc to jest również sposobem na poszerzenie horyzontów, pozwala odkrywać i patrzeć na świat w zupełnie inny sposób. To również świetny sposób na rozwój osobisty i poszerzenie kompetencji, a zdobyte umiejętności i doświadczenie na pewno pomogą w znalezieniu zatrudnienia bądź zmianie pracy / kwalifikacji. Wolontariat umożliwia przełamanie monotonii codziennego życia, to droga do zawarcia nowych znajomości, jest też szansą na zdobycie nowych umiejętności. Dodatkowo, w ramach zadań przewidzianych w projekcie jest wsparcie w postaci konsultacji z psychologiem oraz prawnikiem. Spotkania te będą odbywały się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników projektu, tj. przewiduje się organizację konsultacji indywidualnych jak również uczestniczyć w nich będą mogły wspólnie np. małżeństwa lub pary czy rodziny. Konsultacje są działaniem absolutnie koniecznym i mają na celu wstępne rozpoznanie sytuacji uczestników projektu oraz udzielenie wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania danej sytuacji. Warsztaty oraz konsultacje zamierzamy prowadzić od stycznia 2023 r. do końca listopada 2024 r. Warsztaty będą miały formę cyklu spotkań, złożonych z dwóch modułów wypełnionych z indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego. Przewiduje się realizację 80 godzin warsztatów i 100 godzin konsultacji.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Działania przygotowawcze i informacyjno-promocyjne, rekrutacja do projektu. Planowany termin realizacji od 2023–11–01 do 2024–12–31.

2. Edukacja ekonomiczna i społeczna oraz konsultacje / porady psychologiczne i prawne. Planowany termin realizacji od 2024–01–01 do 2024–11–30.

3. Organizacja konferencji promującej projekt. Planowany termin realizacji od 2024–03–01 do 2024–05–31.

4. Ewaluacja. Planowany termin realizacji od 2023–11–01 do 2024–12–31.