Zorganizowanie zajęć z arteterapii – 3 wyjazd

kontakt

Lublin, dnia 07.06.2019

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/25

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 07.06.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie zajęć z arteterapii (wyjazdu) w Mieście Lubartów w ramach projektu pt. „Świetlica Nowych Szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Zadanie: Zadanie 13 – Wychowaj mnie – arteterapia, Pozycja 37 – zajęcia z arteterapii w projekcie pod tytułem „Świetlica Nowych Szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1 – 3, pokój 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152.

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3, pokój 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

a) Cena – 100%

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: www.frgi.com.pl i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189384  

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum: Biuro Podróży „AVITUR, Ewa Wilczyńska, ul. Narutowicza 22, 20-004 Lublin, NIP 7122170988 wraz z Transport Osobowy i Towarowy, Michał Kucio, ul. Radzyńska 54, 21-150 Kock, NIP 609697024. Cena 5 960,00 zł brutto. Data wpłynięcia 14.06.2019.

Pełna lista podmiotów

W toku postępowania wpłynęła 1 oferta.