Przeprowadzenie zajęć z zakresu savoir-vivre

kontakt

Lublin, dnia 11.03.2019 roku

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/21

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 11.03.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie zajęć z zakresu savoir-vivre dla 80 uczestników (dwie tury po 40 uczestników jedna. Sześć grup, po trzy na turę, 30h na grupę) w ramach projektu pod nazwą „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Zadanie: Zadanie 14 – Wychowaj mnie – savoir-vivre, Pozycja 38 – Przeprowadzenie kursu ECDL BASE lub równoważnego dla uczestników projektu pod tytułem „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1 – 3, pokój 1106, 20 – 072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152.

WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3, pokój 211,

20 – 484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 70%;

  2. Termin rozpoczęcia – 30%.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172327

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

F.H.U. ACORD, Jowita Władyczuk, ul. Zygmunta Starego 12/48, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5372046604. Cena: 7 200,00 zł brutto. Data wpłynięcia: 18.03.2019.

Pełna lista podmiotów

1. IMMUNIS, Profilaktyka Uzależnień i Przemocy, Mateusz Sobkowski, ul. Curie-Skłodowskiej 13/27, 86-100 Świecie, NIP 5591987442. 2. AESTHETIC Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak – Dunia, ul. Szewska 4/22, 20-086 Lublin, NIP 7132441609. 3. F.H.U. ACORD, Jowita Władyczuk, ul. Zygmunta Starego 12/48, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5372046604.