Projekty

Emergency Call - 24/7

Świetlica nowych szans

Celem projektu jest rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, oferujących programy profilaktyczno – terapeutyczne, w formie prowadzonej świetlicy środowiskowej na terenie Miasta Lubartów.

Klub Senior+

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy w wieku powyżej 60 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Lubartów.

Klub Seniora w Łukowie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenu Łukowa poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Akcja? Aktywizacja!

Celem projektu jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Radzynia Podlaskiego z obszaru rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy województwa lubelskiego do końca VII 2020r.

Projekt „Mam prawo…”

Cel: podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat zasad funkcjonowania organów państwa i demokracji obywatelskiej.

Informacja Na Wagę Złota

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im E. Kwiatkowskiego informuje, że rozpoczyna nabór do projektu „Informacja na wagę złota” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny i poprawa komunikacji z instytucjami samorządowymi.

Droga do sukcesu – przedsiębiorczość!

Cel: Wyższa aktywność oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego.

Lubelskie Watchdogi!!!

Cel projektu: Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizację pożytku publicznego poprzez utworzenie grup strażniczych. Grupy nazywane będą „LUBELSKIE WATCHDOGI”.