Catering na szkolenia zawodowe I tura

kontakt

Lublin, dnia 21.12.2018

Nr sprawy: FRGI/RP/AA/ZO/2    

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 21.12.2018

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zorganizowanie cateringu w ramach szkoleń zawodowych dla 18 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV:       55520000-1  – Usługi dostarczania posiłków   Zadanie: Zadanie 5 – Szkolenia dla 72 UP, Poz. 28 – Wyżywienie na szkoleniu (za osobodzień) z ciepłym posiłkiem szkolenie 4 Kucharz (7 osób), Poz. 29 Wyżywienie na szkoleniu (za osobodzień) z ciepłym posiłkiem szkolenie 5 Cukiernik (2 osoby), Poz. 30 Wyżywienie na szkoleniu (za osobodzień) z ciepłym posiłkiem szkolenie 6 Fryzjer (8 osób), Poz. 31 Wyżywienie na szkoleniu (za osobodzień) z ciepłym posiłkiem szkolenie 7 Murarz-tynkarz(1 osoba) w ramach projektu „Akcja? Aktywizacja!”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego    z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152     KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin e-mail: biuro@frgi.com.pl   KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:  
  1. Cena – 70%
  2. Stosowanie ekologicznych produktów – 30%
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.   Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156998   Szanowni Państwo, w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty , informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent: RESTA Sp Jawna S.Basaraba, ul. Budowlanych 1, 21-300 Radzyń Podlaski Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.