Termin składania ofert

do dnia 30-07-2020

 
 
 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: biuro@frgi.com.pl Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2020 godz. 23:59.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę/firmę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych do żłobka w ramach projektu „Najmłodsi” i informację o ilości stron znajdujących się w kopercie.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: Oferta na dostawę mebli i wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Najmłodsi”.
Koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami obciążają wyłącznie Wykonawcę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@frgi.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Drączkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507219481

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn „Najmłodsi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łuków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Zabawki i pomoce dydaktyczne:
a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiący załącznik nr 3 do FRGI/09.04/ZO/1 tabela 2.
b) Wszystkie zabawki powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostarczone zabawki muszą posiadać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2019.1816) atesty, certyfikaty w szczególności CE, co należy udokumentować w czasie ich przekazania.
c) Zamawiający wymaga, aby oferowane zabawki posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia dostawy.
d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia.
e) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37520000-9 – Zabawki, 37529200-4 – Zabawki służące do jazdy, 37527200-0- Pojazdy do zabawy, 37522000-3 – Zabawki na kółkach, 37510000-6 – Lalki, 37500000-3 – gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw, 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne, 37480000 -6 – Maszyny lub sprzęt wypoczynkowyWykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 3 do FRGI/09.04/ZO/2

Kod CPV

37520000-9

Nazwa kodu CPV

Zabawki

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy.
Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.
 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – waga 90%,
2) „okres gwarancji” – waga 10%
1. Oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.