WYDRUK PRZEWODNIKA/ BROSZUR INFORMACYJNEGO

kontakt

W związku z realizacją projektu „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-20 działania 9.3 Fundacja Rowoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego publikuje poniższe zapytanie ofertowe dotyczące wydruku przewodnika/ broszury informacyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOWL/2018

Dotyczy druku przewodnika/broszur informacyjnych wraz z dostarczeniem pod wskazany adres w ramach projektu „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość” RPLU.09.03.00-06-0006/16-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Lubomelska 1-3, pokój 1106

20-072 Lublin

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. OPIS SZCZEGÓŁOWY:
Druk wraz z dostarczeniem pod wskazane przez Zamawiającego adres

Przewodnik/broszura informacyjna

  • Format : A4
  • Papier : kreda mat
  • Ilość stron: 16
  • Projekt graficzny: dostarczony przez Zamawiającego, format projektu PDF
  • Nakład: 50 sztuk
  • Druku: dwustronny, kolorowy
  • Opakowanie: Dostarczenie w pudełku, zabezpieczonym przed zniszczeniem

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia   25 maja  2018r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień;
b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

2. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem potencjalnego Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą).

V. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie  IV i V w oparciu
o następujące kryteria wyboru:

Ceny – 100%

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie.

3. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.

4. Oferty skrajne,  rażąco odbiegające cenowo od ogólnie przyjętych stawek nie będą brane pod uwagę.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Jacek Kaliński, Specjalista ds. organizacyjnych, e-mail: biuro@frgi.com.pl tel.: 505336662

IX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej (skany oryginałów) na adres: biuro@frgi.com.pl  (w tytule maila proszę napisać: „druk – oferta”),
– poczty,
– kuriera lub też
– dostarczona osobiście na  adres: ul. Lubomelska 1-3, pokój 1106, 20-072 Lublin
do dnia 16.05.2018r. do godz. 15.30, wraz z załączoną kserokopią (skan) wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 17.05.2018  w siedzibie Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz na stronie internetowej pod adresem http://frgi.com.pl/

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://frgi.com.pl/

X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XI. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:
– załącznik nr 1 Formularz ofertowy
– załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (proszę załączyć do oferty)
– załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (proszę załączyć do oferty)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 1/RPOWL/2018

(dotyczy druku przewodnika/broszury informacyjnej wraz z dostarczeniem)

1. Zamawiający:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Lubomelska 1-3, pokój 1106

20-072 Lublin

2. Oferent:

Nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP :

3. Druk wraz z dostawą

cena netto : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zł, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podatek VAT: . . . . . .%, tj. . . . . . . . . . . . . , zł, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

brutto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zł, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zawartych w Zapytaniu ofertowym nr …./…/…….. i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu terminie wyznaczonym przez Prezesa Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis i imienna pieczęć Oferenta lub

upoważnionego Przedstawiciela Oferenta

Miejscowość, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pieczęć nagłówkowa Oferenta                                                                   miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na druk formularza/broszury informacyjnej wraz z dostarczeniem pod wskazany przez Zamawiającego adres – zapytanie ofertowe nr 1/RPOWL/2018

Ja/my niżej podpisany/i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)

działających w imieniu i na rzecz:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa Oferenta)

Oświadczam/y, że:

a) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia.

b) Dysponuję/emy potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

c) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pieczęć nagłówkowa Oferenta                                                                   miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na druk przewodnika/ broszury informacyjnej wraz z dostarczeniem pod wskazany przez Zamawiającego adres – zapytanie ofertowe nr 1/RPOWL/2018 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Zamawiającym polegające
w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta