Dostawa mebli i wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych

kontakt

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności

na dostawę mebli i wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych

w ramach projektu pt. Najmłodsi, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Zamawiający

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą

ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin,

NIP: 9462652078

tel. 505 336 662

e – mail: biuro@frgi.com.pl

  1. Tryb postępowania

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”.

2 Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm,), poza przypadkami, gdy treść niniejszego zapytania odsyła do ich stosowania.

3 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego
i prywatnego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn „Najmłodsi”

  2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

  1. część 1 – Meble i wyposażenie:

a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 3 do FRGI/09.04/ZO/4 tabela 1.

b) Wszystkie meble oraz wyposażenie powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowezamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku.

c) Wymaga się aby oferowane meble posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia.

e) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 39161000-8 – Meble przedszkolne, 39515410-2 Rolety wewnętrzne, 39713430-6 Odkurzacze, 39711361-7 Kuchenki elektryczne, 34911100-7 Wózki, 39532000-0 Maty; 39173000-5 Meble do przechowywania; 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego; 39516110-6 Poduchy; 44613400-4 Pojemniki do przechowywania; 39113100-8 Fotele; 44523000-2 Zawiasy, mocowania i osprzęt, 39298200-9 Ramki do obrazków; 44613400-4 Pojemniki do przechowywania; 30195000-2 Tablice, 39221110-1 Naczynia; 35113440-5 Kamizelki odblaskowe

2) Część 2 – Zabawki i pomoce dydaktyczne:

a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiący załącznik nr 3 do FRGI/09.04/ZO/4 tabela 2.

b) Wszystkie zabawki powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostarczone zabawki muszą posiadać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2019.1816) atesty, certyfikaty w szczególności CE, co należy udokumentować w czasie ich przekazania.

c) Zamawiający wymaga, aby oferowane zabawki posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia.

e) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37520000-9 – Zabawki, 37529200-4 – Zabawki służące do jazdy, 37527200-0- Pojazdy do zabawy, 37522000-3 – Zabawki na kółkach, 37510000-6 – Lalki, 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne, 37480000 -6 – Maszyny lub sprzęt wypoczynkowy, 39225720-8 Słoiki,

Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1-2 obejmuje także dostarczenie, montaż, posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 3 do FRGI/09.04/ZO/4 pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr 3 do FRGI/09.04/ZO/4 oraz będą zgodne pod względem:

1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),

2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

6) standardów emisyjnych,

7) izolacyjności cieplnej.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 3 do FRGI/09.04/ZO/4

  1. Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia dla części 1-2 – od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części 1-2- maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy.

Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.


Link do bazy:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32803