KLUB SENIORA W godziszowie

kontakt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Gmina Godziszów

w partnerstwie z

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

zaprasza do udziału w projekcie

Klub Seniora w Godziszowie

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla 44 osób z terenu Gminy Godziszów (28K, 16M), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w regionie do dnia 31.12.2022 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 40 osób oraz objęcie 4 osób usługami asystenckimi.
W ramach projektu przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług środowiskowych poprzez realizację zajęć aktywizujących, rekreacyjnych, edukacyjnych
oraz usług asystenckich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych oraz ograniczenia istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie
projektowe bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL 2014-2020.