Szkolenia zawodowe II tura

kontakt

Lublin, dnia 26.03.2019

Nr sprawy: FRGI/RP/AA/ZO/6

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 26.03.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla 18 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Część A ) Organizacja kursu Kucharz (6 osób)

Część B) Organizacja kursu Fryzjer (5 osób)

Część C) Organizacja kursu Murarz-Tynkarz (3 osoby)

Część D) Organizacja kursu Mechanik pojazdów samochodowych (3 osoby)

Część E) Organizacja kursu Ślusarz (1 osoba)

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zadanie: Zadanie 5 – Szkolenia dla 72 UP,

Poz. 18 – Organizacja szkolenia Kucharz dla 6 UP

Poz. 20 – Organizacja szkolenia Fryzjer dla 5 UP

Poz. 21 – Organizacja szkolenia Murarz- Tynkarz dla 3 UP

Po 18Organizacja szkolenia Mechanik pojazdów samochodowych dla 3 UP

Po 16Organizacja szkolenia Ślusarz dla 1 UP

w ramach projektu „Akcja? Aktywizacja!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 50%

  2. Akredytacja Kuratorium Oświaty – 20%

  3. Termin rozpoczęcia usługi od podpisania umowy – 10%

  4. Doświadczenie trenerów – 20%

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175802