Zorganizowanie zajęć z arteterapii – 1 wyjazd dla II tury – II postępowanie

kontakt

Lublin, dnia 15.01.2020

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/29

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 15.01.2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie zajęć z arteterapii (1 wyjazdu) w Mieście Lubartów dla II tury uczestników projektu (43 osoby) w ramach projektu pt. „Świetlica Nowych Szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Zadanie: Zadanie 13 – Wychowaj mnie – arteterapia, Pozycja 37 – zajęcia z arteterapii w projekcie pod tytułem „Świetlica Nowych Szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1 – 3, pokój 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152.

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3, pokój 212,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 100%

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: www.frgi.com.pl i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227327


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20 – 484 Lublin i Bus Serwis Jarosław Decyk, Zofiówka 75, 21-010 Łęczna
Data wpływu: 22.01.2020
Cena ofertowa: 4 730,00 zł