Zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej

kontakt

Lublin, dnia 17.05.2019

Nr sprawy: FRGI/ŁU/ZO/3

OGŁOSZENIE
O NABORZE OFERT
z dnia 17.05.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej do teatru i/lub muzeum:
– Nałęczów – Kazimierz Dolny – Janowiec (17 czerwiec 2019r.).
Zorganizowanie wycieczki będzie obejmowało:
– koszt transportu dla 40 uczestników i opiekuna grupy,
– bilety wstępu na trzy atrakcje w wyżej wymienionych miejscowościach dla 40 uczestników i opiekuna grupy,
– wyżywienie dla 40 osób i opiekuna grupy
w ramach projektu pn. „Klub Seniora w Łukowie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Zadanie: Zadanie 4 – Udział Seniorów w kulturze i życiu społecznym, Poz. 46 – Jednodniowa wycieczka integracyjna do muzeum i/lub teatru (transport, bilety wstępu na trzy atrakcje w wymienionych miejscowościach, wyżywienie dla 40 os i opiekuna) w ramach projektu: „Klub Seniora w Łukowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.).

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152

WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU
Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

– poczta tradycyjna:
Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Inżynierska 3, p. 211,
20-484 Lublin
– poczta elektroniczna:
biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT
Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:
– 100% cena,

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185726