Pośrednictwo pracy

kontakt

Lublin, dnia 18.02.2019

Znak sprawy: FRGI/RP/AA/RR/5

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Lubomelska 1-3, p.1106,

20-072 Lublin

e– mail: biuro@frgi.com.pl

 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:

Przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 72 uczestników projektu „Akcja? Aktywizacja!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w łącznym wymiarze 720 godzin (10h x 72 UP).

ZAKRES:

I spotkanie: -wywiad z UP, zebranie informacji w celu poszukiwania odpowiedniego zawodu zgodnego z kwalifikacjami.

Kolejne spotkania:

– weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy

-pozyskiwanie ofert pracy

-inicjowanie spotkań UP z lokalnymi pracodawcami

-monitorowanie aktywności w poszukiwaniu pracy.

Utworzony i aktualizowany będzie rejestr przedstawionych UP ofert pracy z informacjami .o ich akceptacji/odrzuceniu UP otrzymają min.5 informacji  o aktualnym naborze rekrutacyjnym zgodnym z kwalifikacjami i odbędą min. 2 rozmowy kwalifikacyjne. Zostaną opracowane dokumenty aplikacyjne przez każdego UP, które będą aktualizowane przez niego samodzielnie, dzięki nabytym umiejętnościom analizowania CV i listu motywacyjnego pod kątem konkretnych ofert pracy.

Kod CPV: 79611000-0Usługi poszukiwania pracy

1 godz. odpowiada 60 min.

Osoby, do których byłoby skierowane pośrednictwo pracy wsparcie to: 72 osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem zamieszkałymi na obszarze Miasta Radzyń Podlaski.

W skład kompleksowej realizacji usługi, składają się w szczególności obowiązki:

1.Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP pośrednictwa pracy.

2. Pomoc z znalezieniu miejsca stażowego dla UP

3. Zapewnienie osiągnięcia następujących wskaźników do 3 miesięcy od dnia zakończenia przez UP udziału w projekcie:

a. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34% a minimalny poziom efektywności-zatrudnieniowej, wynosi 22%.

b. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%

4. Zapewnienie osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej poprzez:

a. Stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej ½ etatu;

lub

b. Stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku cywilnoprawnego należy uznać za spełnione na podstawie dwóch przesłanek: umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę , natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umowy/umów o dzieło, w której/których nie określono czasu trwania, wartość umowy/umów musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

lub

c. Podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu dostarczy dokument potwierdzający fakt założenia działalności gospodarczej w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ lub wpis z CEID).

6. Udzielenie pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez:

a. Analizę umiejętności UP,

b. Rozwój umiejętności społecznych,

c. Budowanie motywacji do podjęcia pracy,

d. Opracowanie CV i listu motywacyjnego,

e. Pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców,

f. Dopasowywanie odpowiednich ofert pracy i dobór właściwego kandydata na stanowisko pracy,

g. UP objęci pośrednictwem uzyskują min. 5 ofert pracy/UP odpowiadających ich kwalifikacjom,

h. Organizowanie rozmów o pracę (min. 2 rozmowy/UP)

7. Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla Uczestników Projektu, które będą promowały równość szans Kobiet i Mężczyzn na rynku pracy, w razie konieczności będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8. Przygotowanie programu zajęć oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej m.in. listy obecności, CV Uczestników, listy motywacyjne, rejestr przygotowanych ofert pracy, z wyszczególnieniem odrzuconych i składanych ofert pracy przez każdego z UP, informacją o efekcie odbytych rozmów kwalifikacyjnych.

9. Wydanie zaświadczeń o ukończeniu udziału w pośrednictwie pracy.

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
wskazane sale na obszarze Miasta Radzyń Podlaski, I tura od dnia podpisania umowy do IX 2019 (18 osób) II tura IV- XII 2019 (18 osób) – 2 grupy, III tura VII 2019-VI 2020, (18 osób) – 2 grupy, IV tura X 2019 do VI 2020 (18 osób) – 2 grupy, w wymiarze 10h/osobę- 5spotk.x 2h, śr. 1 raz w tygodniu 1
 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)2:

Wymagania dotyczące zdolności zawodowej:

Wykonawca:

– posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

– co najmniej wykształcenie min. średnie lub wykształcenie wyższe, wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (tj. wykształcenie wyższe na kierunku np socjologia/pedagogika lub studia podyplomowe dot. problematyki rynku pracy) oraz kwalifikacje umożliwiające przeprowadzenie pośrednictwa pracy potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem bądź innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje

-posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie jako pośrednik pracy, przez które rozumie się minimum 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków pośrednika pracy do daty opublikowania ogłoszenia i/lub przeprowadził 200 godzin pośrednictwa pracy w ciągu ostatnich 3 lat.

W celu potwierdzenia wymagań Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty poświadczające wyżej wymienione wymagania oraz/lub dołączy zestawienie3 przeprowadzenia 200godzin pośrednictwa pracy 4.

 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 21.02.2018r, na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.

 1. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

 2. Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.

 3. Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.

 5. W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części5.

 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, p. 1106 , 20-072 Lublin., e- mail: biuro@frgi.com.pl;

 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Załącznik:

 1. Oferta

 2. Oświadczenie

1 Za zgodą UP możliwe jest zwiększenie częstotliwości spotkań.

2 Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy.

3 Wykaz usług

4 Jeśli dotyczy

5 Skreślić jeśli nie dotyczy.

  UWAGA : Postępowanie wobec braku ofert zostało unieważnione