Dostawa urządzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla uczestników projektu pn. "Klub Seniora w Łukowie" - Termometr bezdotykowy 4 sztuki.

kontakt

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2020

 
 

Numer ogłoszenia

1257822

 
 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, zgodnie z
załącznikiem nr 1.
1.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną część zamówienia.
1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
1.4. Do oferty należy dołączyć:
1.4.1. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
1.4.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik).
1.5. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
1.5.1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków,
1.5.2. za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków,
1.5.3. przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:zp@um.lukow.pl.
1.5.4. przesłać w formie elektronicznej (skan oferty w jednym pliku) na adres e-mail: zp@um.lukow.pl.
1.6. W przypadku propozycji składanych drogą elektroniczną wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginału przesłanej propozycji cenowej. Powyższe nie dotyczy propozycji cenowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.7. Na opakowaniu oferty lub w tytule poczty e-mail należy umieścić napis: „Oferta na dostawę urządzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora w Łukowie – Termometr bezdotykowy” nie otwierać przed dniem 17.08.2020 r.
1.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub tytułu poczty e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zp@um.lukow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Dylak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „KLUB SENIORA W ŁUKOWIE” – TERMOMETR BEZDOTYKOWY 4 SZTUKI

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łuków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa urządzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora w Łukowie”: Termometr bezdotykowy – 4 szt.

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot umowy wykonamy w terminie do 21.08.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o niżej podane
kryteria.
1.2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych
w oparciu o kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt).
1.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe
kryteria oceny ofert: Cena 100% [100,00] punktów
9.4. W kryterium „C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
100%( ) 100

C=(CN/COB)x100%(waga)x100

gdzie:
C – ilośd punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
9.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
9.6. Zamawiający poprawia w ofercie:
9.6.1. oczywiste omyłki pisarskie,
9.6.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
9.6.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona,
9.6.4. w przypadku rozbieżności ceny podanej liczbą i słownie jako prawidłowo Zamawiający
przyjmie cenę wyrażoną słownie.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI I INNOWACJI IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

Adres

Lubomelska 1-3/1106

20-072 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

692681689

NIP

9462652078

Tytuł projektu

Klub Seniora w Łukowie

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0023/18-00

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia dotyczy Partnera Projektu – Miasto Łuków

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
MIASTO ŁUKÓW
Adres pocztowy: URZĄD MIASTA ŁUKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 17
Miejscowość: ŁUKÓW
Kod pocztowy: 21-400
Województwo: LUBELSKIE
Tel.: +48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01
Fax: +48 25 798 27 01
NIP: 825-199-81-29
REGON 711582380
2. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
Ogólny adres zamawiającego (URL): www.lukow.pl
E-mail: sekretariat@um.lukow.pl


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257822