Organizacja zajęć wyrównawczych

kontakt
Lublin, dnia 12.10.2018

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/2

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 12.10.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w Mieście Lubartów w ramach projektu pt. „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Zadanie: Zadanie 6 – Zmotywuj mnie –  warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, Poz. 15 – Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w projekcie pt.  „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152 WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.   KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

  KRYTERIUM OCENY OFERT   Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:
  1. a) Cena – 70%
  2. b) Termin rozpoczęcia –30%
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert. Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.   https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1142943 Załączniki:
  1. Zapytanie ofertowe organizacja warsztatów wyrównawczych dla projektu Świetlica nowych szans
  2. Załącznik 1 organizacja warsztatów wyrównawczych dla projektu Świetlica nowych szans
  3. Załącznik 2 organizacja warsztatów wyrównawczych dla projektu Świetlica nowych szans
 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

F. H. U. ACORD Jowita Władyczuk, ul. Zygmunta Starego 12/48, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372046604; REGON: 060751969; oferta wpłynęła: 18 października 2018 roku, cena: 96.000,00 PLN brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);