Zapytanie dto. spotkań z psychologiem w ramach programu Akcja?Aktywizacja!

Lublin, dnia  12.10.2018

Znak sprawy: FRGI/RP/AA/RR/3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

  1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Lubomelska 1-3, p.1106, 20-072 Lublin

tel. 505 336 662

e – mail: biuro@frgi.com.pl

 

  1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:

 

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem dla uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!”,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część A). Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem dla 36 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!”

Część B) . Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem dla 36 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!”

 

Kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

1 godz. odpowiada 45 min.

 

Osoby, do których byłyby skierowane indywidualne spotkania z psychologiem to  72 osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem zamieszkałymi na obszarze Miasta Radzyń Podlaski.

 

  1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Wskazane sale na obszarze Miasta Radzyń Podlaski,

Część A)

I tura od dnia podpisania umowy do XII 2018 (9 osób),

II tura II-III 2019 (9 osób),

III tura V-VI 2019 (9 osób),

IV tura VIII-IX 2019 (9 osób),

w wymiarze 5h/UP- 2 spotkania x 2 godziny i 1 spotkanie po 1 godzinie, średnio 1 raz w tygodniu, łącznie 180 godzin (5h x 36UP =180h)

Część B)

I tura od dnia podpisania umowy do XII 2018 (9 osób),

II tura II-III 2019 (9 osób),

III tura V-VI 2019 (9 osób),

IV tura VIII-IX 2019 (9 osób),

w wymiarze 5h/UP-  2 spotkania x 2 godziny i 1 spotkanie po 1 godzinie, średnio 1 raz w tygodniu, łącznie 180 godzin (5h x 36UP =180h)

  1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)

Wymagania dotyczące zdolności zawodowej:

Wykonawca (do Części A i B):

–  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– posiada obywatelstwo polskie lub wykaże  się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

– Osoba przeprowadzająca poradnictwo psychologiczne powinna posiadać prawo wykonywania zawodu psychologa, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r.                                       o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. Nr 73 poz. 763 z późn. zm.).

-wykonywał zadania w zakresie konsultacji psychologicznych przez okres co najmniej 24 miesięcy i/lub przeprowadził udokumentowane 200 godzin konsultacji psychologicznych.

 

W celu potwierdzenia wymagań Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty poświadczające wyżej wymienione wymagania oraz dołączy udokumentowane zestawienie przeprowadzenia 200godzin wsparcia psychologicznego

  1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 17.10.2018r, na formularzu Oferty
w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.

 

  1. Dodatkowe informacje:

1)     Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych                   ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności  i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

2)    Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.

3)    Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

4)    Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.

5)    W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części

6) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:

a) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji  Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, p. 1106 , 20-072 Lublin., e- mail: biuro@frgi.com.pl;

b) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku

c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO

d) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

e) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

f) osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

g) osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h) osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

j) Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Załącznik:

  1.   Oferta na spotkania z psychologiem w ramach akcji AkcjaAktywizacja

 

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty , informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent:

Część A)  P. Katarzyna Kalinowska – psycholog

Część B)  P. Joanna Niewęgłowska – psycholog

Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.