Wieczór Seniora – II postępowanie

kontakt

Lublin, dnia 30.11.2018

Nr sprawy: FRGI/ŁU/ZO/6

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 30.11.2018

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wieczoru seniora:

część A. Zatrudnienie animatora,

część B. Usługa transportu seniorów,

część C. Zakup Biletów/wejściówek do instytucji kultury,

część D. Usługa zapewnienia posiłku w restauracji/kawiarni

w ramach projektu pn. „Klub Seniora w Łukowie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne                                    i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

Zadanie: Zadanie 4 – Udział Seniorów w kulturze i życiu społecznym, Poz. 47 – Wieczór seniora: wynagrodzenie animatorów wieczorów seniora; Poz. 48 Wieczór seniora: Koszt transportu seniorów; Poz. 49 – Wieczór seniora: koszt biletów/wejściówek do instytucji kultury oraz Poz. 50 – Wieczór seniora: koszt posiłków w restauracji/kawiarni w ramach projektu: „Klub Seniora w Łukowie”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.).

 

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego   z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152

 

WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

 

– poczta tradycyjna:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  1. Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

– poczta elektroniczna:

biuro@frgi.com.pl

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

– 100% cena.

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

 

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ oraz na Bazie Konkurencyjności.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152925