Poradnictwo grupowe

kontakt

  Lublin, dnia  18.12.2018

Znak sprawy: FRGI/RP/AA/RR/4    

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 
 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:
Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Lubomelska 1-3, p.1106, 20-072 Lublin e – mail: biuro@frgi.com.pl  
 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:
Część A). Przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla 72 uczestników projektu „Akcja? Aktywizacja!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w łącznym wymiarze 160 godz (20h x 8 grup). Część B). Zakup i dostarczenie materiałów dodatkowych (testy, ćwiczenia, wzory CV i listów motywacyjnych) dla 72 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Kod CPV: 85312320-8- Usługi doradztwa Kod CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne   1 godz. odpowiada 60 min.   Osoby, do których byłoby skierowane poradnictwo wsparcie to:  72 osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem zamieszkałymi na obszarze Miasta Radzyń Podlaski.  
 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Część A). wskazane sale na obszarze Miasta Radzyń Podlaski, I tura od dnia podpisania umowy do 28.II.2019 (18 osób) – 2 grupy , II tura IV-V 2019 (18 osób) – 2 grupy, III tura VII-VIII  2019, (18 osób) – 2 grupy, IV tura X-XI 2019(18 osób) – 2 grupy, w wymiarze 20h/grupę-  5spotk.x 4h, śr. 1 raz w tygodniu [1] Część B). Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsc odbywania zajęć w terminie : I tura od dnia podpisania umowy do 2.I.2019 (18 osób), II tura IV 2019 (18 osób), III tura VII 2019, (18 osób), IV tura X 2019(18 osób),  
 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[2]:
Część A). Wymagania dotyczące zdolności zawodowej: Wykonawca: –  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, – posiada obywatelstwo polskie lub wykaże  się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań, – posiada  wykształcenie wyższe i/lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, lub ukończył szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu[3] -wykonywał zadania w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 24 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia i/lub przeprowadził 200 godzin wsparcia doradczego.   W celu potwierdzenia wymagań Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty poświadczające wyżej wymienione wymagania oraz/lub dołączy zestawienie[4] przeprowadzenia 200godzin wsparcia doradczego[5].   Projekt jest komplementarny z innymi projektami zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji (zgodnie z aktualnym programem rewitalizacji) na obszarze objętym projektem i/lub zakłada wykorzystanie rozwiązań lub produktów wypracowanych w ramach:
 1. a) projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 2. b) projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER. projekt : Szwajcarski zegarek, Numer projektu A0468, Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich. Rezultaty Obniżenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie zatrudnienia na stanowiskach zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, kształcenie w kierunku zgodnym z podjętą pracą zawodową oraz uczestnictwo w warsztatach psychologiczno-socjologicznych (informacja w załączniku) http://www.equal.org.pl/baza.php?M=10&PID=22&lang=pl   Uczestnicy projektu nauczą się sporządzać dobre dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) oraz nabędą umiejętności niezbędne na rynku pracy tj: – zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji- zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy – poznanie lokalnego rynku pracy – rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych   Część B). Wymaga się by materiały dodatkowe zawierały: testy ,ćwiczenia, wzory CV i listów motywacyjnych (co najmniej dla 3 zawodów).   W celu potwierdzenia wymagań Wykonawca przedstawi wykaz materiałów dla każdego uczestnika,      
 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 24.12.2018r, na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.  
 1. Dodatkowe informacje:
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności  i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 • Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.
 • Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.
 • W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[6].
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji  Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, p. 1106 , 20-072 Lublin., e- mail: biuro@frgi.com.pl;
 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
      Załącznik:
 • Oferta w ramach procedury rozeznania rynku.
 • Informacje o projekcie Szwajcarski zegarek
  [1] Za zgodą UP możliwe jest zwiększenie częstotliwości spotkań. [2] Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy. [3] Osoby, które odbyły szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu obligatoryjnie przedstawiają dokumenty poświadczające przeprowadzenie co najmniej 200 godzin wsparcia doradczego. [4] Wykaz usług [5] Jeśli dotyczy [6] Skreślić jeśli nie dotyczy.   Załącznik Oferta Szwajcarski zegarek   Szanowni Państwo, w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty , informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent: Cz. A) P. Renata Stefaniak  – doradca zawodowy Cz.B ) P. Renata Stefaniak  Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.