ŚWIETLICA NOWYCH SZANS

kontakt
  • +48 507 219 481

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w partnerstwie z
Miastem Lubartów/MOPS w Lubartowie
zaprasza do udziału w projekcie

Świetlica nowych szans

Celem projektu jest rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, oferujących programy profilaktyczno – terapeutyczne, w formie prowadzonej świetlicy środowiskowej na terenie Miasta Lubartów. Wsparciem zostanie objętych 80 (po 40 na każdą turę) – dzieci i młodzież zagrożeni wykluczeniem społecznym w wieku od 7 – 18 lat ( skończone 7 , nieukończone 18), będącymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Lubartów w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych.

W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, aktywizacyjno – doradczych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie warsztatów, mini wykładów, dyskusji, rozmów indywidualnych, konkursów, gier i zabaw ruchowych.

Wsparcie obejmuje:

– Wsparcie opiekuńczo – wychowawcze

– Grupowe warsztaty z psychologiem

– Indywidualne konsultacje psychologiczne

– Rozmowę z kuratorem

– Arterapia

– Savior – vivre

– Warsztaty : terapia zajęciowa,

 

– Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych

– Podstawowy kurs komputerowy

– Kurs ECDL BASE lub równoważny

– Zajęcia plastyczno – artystyczne

– Zajęcia sportowe

– Zajęcia taneczne oraz teatralne

– Poradnictwo prawne i obywatelskie

– Wychowanie patriotyczno – duchowe

Wartość projektu: 997 212,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 849 932,62 zł

Kontakt: Tel. 505336662

e-mail: biuro@frgi.com.pl

www.frgi.com.pl

1.Aktualności projektowe

2. Zapytania ofertowe i rozeznania cenowe