Ogłoszenie o naborze ofert catering w ramach programu Akcja?Aktywizacja!

kontakt
  Lublin, dnia 09.10.2018

Nr sprawy: FRGI/RP/AA/ZO/1

   

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 09.10.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie cateringu w ramach warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych zajęciach dla uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV:       55520000-1  – Usługi dostarczania posiłków   Zadanie: Zadanie 3 – Warsztaty kompetencji i umiejętność, Poz. 10 – Catering na zajęciach, w ramach projektu „Akcja? Aktywizacja!”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego    z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152   WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.   KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin e-mail: biuro@frgi.com.pl   KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:  
  1. a) Cena – 100%
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.   Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w biurze Zamawiającego do dnia 16.10.2018 r. do godz. 23.59. Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142035) Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik1 Załącznik 2  

AKTUALIZACJA: 

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert FRGI wybrał ofertę :  LUBELSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ  KOMENDY OCHOTNICZYCH  HUFCÓW  PRACY – OSiW Radzyń Podlaski.