Polityka prywatności

kontakt

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zawiązku z nawiązaniem współpracy z Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Sp. z o.o., administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Sp. z o.o. przy ul. Inżynierska 3 z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, pod numerem KRS: 0000699606, NIP 9462674186 Oznacza to, że w przeszłości udostępnili nam Państwo swoje dane osobowe w ramach współpracy. Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”), które ma wpływ na nasze kontakty z Państwem. Biorąc pod uwagę powyższe, niniejsza informacja ma zapewnić Państwa, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności z RODO. Zasadniczo posiadane przez nas dane osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko oraz dane do kontaktu takie jak adres e-mail i numer telefonu, chyba że na podstawie podjętej współpracy zachodzi konieczność przetwarzania szerszego zakresu danych osobowych. Wykorzystujemy informacje wyłącznie w stopniu niezbędnym dla ułatwienia bieżących kontaktów między nami a Państwem wynikającymi z prowadzonej przez naszą firmę działalności, tj.:

• kontakt na potrzeby realizacji umowy, a także Państwa zapytań – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, jak również do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu prawidłowego wykonywania umowy;

• obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy z Państwem, jak również do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu prawidłowego wykonywania umowy, w tym obsługi reklamacji;

• marketingowych, tj. przekazywania informacji o naszych produktach lub usługach, a także zaproszeń do udziału w organizowanych konkursach – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni własnych usług;

• archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych;

 

• księgowych i podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego;

• prowadzenie badań i analiz dotyczących naszej działalności, między innymi pod kątem poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb klientów, a także prowadzenie analiz statystycznych, jak również badanie poziomu jakości naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest poprawa jakości usług oraz ulepszenie ich.

Nie będziemy uzyskiwać ani w jakikolwiek inny sposób przechowywać informacji, które mogą być uważane za poufne. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszych relacji biznesowych, a przez okres dłuższy jeśli wymagają tego przepisy prawa lub obowiązki administratora danych osobowych. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W szczególności mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania od nas informacji lub materiałów marketingowych drogą mailową lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być jednoznaczne z wycofaniem się z współpracy ze spółką Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Sp. z o.o.. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas dalszych wiadomości lub chcą Państwo wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z e-maila, z którego przesłaliśmy niniejszą wiadomość.