Zakup i dostawa materiałów plastycznych

kontakt

Lublin, dnia  17.10.2018

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/5  

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 17.10.2018

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa materiałów plastycznych w ramach projektu pn. „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39162200-7– Pomoce i artykuły szkoleniowe Zadanie: Zadanie 9 – Naucz mnie – Zajęcia plastyczno artystyczne, Poz. 27 – Zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu pt.  „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152 WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.   KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  1. Inżynierska 3, p. 211,
20-484 Lublin e-mail: biuro@frgi.com.pl   Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3   KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:  
  1. Cena – 100%
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert. Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143858  

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ABC BIURO Magdalena Machowska, ul. Kaliska 2,62-700 Turek Data wpływu: 2018.10.24 Cena: 10 644,00 zł

Pełna lista podmiotów

1. ABC BIURO Magdalena MAchowska, ul. Kaliska 2,62-700 Turek 2. LATER Usługi wielobranżowe Teresa Lasota, ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin 3. Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski Biuro-Serwis „PRIMAKS”, ul. Jagiellońska 1. 37-200 Przeworsk 4. BLUEPRINT sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 130E/2, 31-340 Kraków