Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych II

kontakt

Lublin, dnia 23.01.2020 r.

Znak sprawy: FRGI/LUŚ/5

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3/212, 20-484 Lublin,

tel. 505 336 662

e – mail: biuro@frgi.com.pl

 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:

Zakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem biurowym w ramach projektu pt. „Świetlica nowych szans”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Część I – zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym – 3 sztuki;

 2. Część II – zakup i dostawa programu biurowego – 3 licencje;

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

30213300-8 – Komputer biurkowy

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Świetlica nowych szans w Mieście Lubartów – miejsce odbioru , jednorazowa dostawa od dnia podpisania umowy do dnia 14.02.2020r.

 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)1:

Nie dotyczy

 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 28.01.2020 r. na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.

 1. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

 2. Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.

 3. Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.

 5. W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części2.

 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, e- mail: biuro@frgi.com.pl;

 1. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;

 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

 3. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 5. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 9. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Załącznik

 1. .Oferta w ramach procedury rozeznania rynku

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1 Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy.

2 Skreślić jeśli nie dotyczy.