Prowadzenie zajęć w zakresie sensomotoryki oraz zajęć z zakresu logopedii – IV

kontakt

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2020

 
 

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z tym, że na Część 1 zapytania ofertowego – „przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego” został wybrany wykonawca, niniejsze zapytanie skierowane do wyboru wykonawcy/ców dla Części 2 i 3.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: biuro@frgi.com.pl. Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2020 roku do godziny 23:59
O terminie złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty). Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Oferta należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na formularzu ofertowym, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiający wymaga, aby przesłano skan oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej zarchiwizowania w dokumentacji projektowej.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „Oferta dot. zapytania ofertowe na wybór wykonawcy usługi prowadzenia zajęć z języka angielskiego, zajęć w zakresie sensomotoryki oraz zajęć z zakresu logopedii w Żłobku „Najmłodsi” w Łukowie” .

Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na każdą z 2 części zamówienia.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania i złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@frgi.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Drączkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507219481

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy/ów usługi polegającej na prowadzeniu zajęć w zakresie sensomotoryki oraz zajęć z zakresu logopedii w Żłobku „Najmłodsi” w Łukowie dla max. 60 dzieci w wieku od 20-go tygodnia do lat 3 uczęszczających do Żłobka „Najmłodsi” w Łukowie, ul. Świderska 12 a w okresie 23.07.2020 – 15.08.2021

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łuków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy/ów usługi polegającej na prowadzeniu zajęć w zakresie sensomotoryki oraz zajęć z zakresu logopedii w Żłobku „Najmłodsi” w Łukowie dla max. 60 dzieci w wieku od 20-go tygodnia do lat 3 uczęszczających do Żłobka „Najmłodsi” w Łukowie, ul. Świderska 12 a

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:
Część 2
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z zakresu logopedii w Żłobku Najmłodsi w Łukowie dla max 60 dzieci w wieku od 20-go tygodnia do 3 lat z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, a ich program dostosowany będzie do programu edukacyjnego realizowanego w Żłobku. Zajęcia prowadzone będą na terenie placówki w Łukowie, al. Świderska 12a. Termin realizacji zajęć: od 23.07.2020 r., do 15.08.2021 r. w wymiarze nie mniej niż 41 godzin miesięcznie (średnio 2 razy w tygodniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku, w dniach pracy Żłobka, zgodnie z planem zajęć ustalonym z Dyrektorem Żłobka po 2 x 45 minut x 4 grupy x 4 tygodnie) – łącznie 576 godzin.
Część 3
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w zakresie sensomotoryki w Żłobku Najmłodsi w Łukowie dla max 60 dzieci w wieku od 20-go tygodnia do 3 lat z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, a ich program dostosowany będzie do programu edukacyjnego realizowanego w Żłobku. Zajęcia prowadzone będą na terenie placówki w Łukowie, al. Świderska 12a. Termin realizacji zajęć: od 23.07.2020 r., do 15.08.2021 r. w wymiarze nie mniej niż 36 godzin miesięcznie (średnio 2 razy w tygodniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku, w dniach pracy Żłobka, zgodnie z planem zajęć ustalonym z Dyrektorem Żłobka po 1,5 x 45 minut x 4 grupy x 4 tygodnie) – łącznie 480 godzin.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin zawarcia umowy – do 20.07.2020r.
Termin realizacji zamówienia – 23.07.2020-15.08.2021 r. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w żłobku. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

b) posiadać: wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe magisterskie logopedyczne lub podyplomowe studia logopedyczne oraz minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć rozwijających mowę dla dzieci (dot. Części 2 zamówienia);
c) posiadać wykształcenie co najmniej średnie , preferowane wyższe kierunkowe oraz minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie sensomotoryki dla dzieci i/lub integracji sensorycznej i/lub fizjoterapii (dot. Części 3 zamówienia)

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty w każdej z 2 części zamówienia mogą uzyskać maksymalnie 100 punktów (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty).
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – waga 100% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty):
Maksymalną liczbę punktów – 100 otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą kwotę wynagrodzenia brutto (z uwzględnieniem w cenie oferty wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia) za 1 (słownie: jedną) godzinę (60 min) świadczenia zadań objętego w danej części zamówieniem. Oferent otrzyma liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
ilość punktów = C min/Cwn x 100 pkt
gdzie:
C min -najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert w części 2,3
Cwn – wartość obliczanej oferty w danym kryterium czyli cena zaproponowana przez wykonawcę,
100 pkt – tu możliwe punkty do uzyskania

1.1) Cenę oferty w każdej z 2 części zamówienia należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2) Obowiązek wykazania, że oferta w każdej z 2 części zamówienia nie zawiera rażąco niskiej ceny (jeśli dotyczy), spoczywa na Wykonawcy.
1.3) Zamawiający odrzuca ofertę w każdej z 2 części zamówienia Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień odnośnie wysokości zaproponowanej ceny w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Oferta w każdej z 2 części zamówienia Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty w każdej z 2 części zamówienia z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert w każdej z 2 części zamówienia przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z 2 części zamówienia ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty w każdej z 2 części zamówienia, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.

 

Link do bazy:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33564