Kurs komputerowy ECDL Base lub równoważny

kontakt

Lublin, dnia 08.03.2019 roku

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/20

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 08.03.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie kursu ECDL BASE lub równoważnego dla 80 uczestników w ramach projektu pod nazwą „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

808500000-9 – Usługi szkoleniowe;

80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego.

Zadanie: Zadanie 8 – Naucz mnie – kurs ECDL BASE lub równoważny, Pozycja 24 – Przeprowadzenie kursu ECDL BASE lub równoważnego dla uczestników projektu pod tytułem „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1 – 3, pokój 1106, 20 – 072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152.

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3, pokój 211,

20 – 484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 50%;

  2. Termin rozpoczęcia – 20%;

  3. Status Laboratorium ECDL – 30%.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172113

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin Cena: 91 512,00 zł brutto. Data wpłynięcia: 20.03.2019.

Pełna lista podmiotów

1. ATForum, Damian Dmuchowski, ul. Rudzka 14, 44-200 Rybnik. 2. Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. 3. BPR Consulting, Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2u, 90540 Łódź. 4. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.