Wsparcie psychologiczne

kontakt

Lublin, dnia 05.11.2018 roku

Znak sprawy: FRGI/LUŚ/2    

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 
 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:
  Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Lubomelska 1-3, p.1106, 20-072 Lublin tel. 505 336 662 e – mail: biuro@frgi.com.pl  
 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:
  Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego  dla 80 osób w ramach projektu pt. „Świetlica nowych szans”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:   Część A) Grupowe wsparcie psychologiczne w wymiarze (6 grup x 8 godzin), łącznie 48 godzin, wsparcie podzielone jest na tury XI 2018 – I tura, 40 osób X-XI 2019 – II tura, 40 osób   Część B) Indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze (80 osób x 2 godziny), XI 2018 – I tura, 40 osób X-XI 2019 – II tura, 40 osób   Kod CPV: 85121270-6  – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne   1 godzina odpowiada 45 min.   Poradnictwo psychologiczne obejmuje pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych wynikających między innymi z problemów rodzinnych, utraty zdrowia, straty osoby bliskiej, utraty chęci życia, pomocy domowej, problemów alkoholowych, a także wsparcie psychoedukacyjne dotyczące stylu życia, radzenia sobie ze stresem.   Osoby, do których byłoby skierowane wsparcie psychologiczne to: dzieci i młodzież zagrożeni wykluczeniem społecznym w wieku od 7 – 18 lat (skończone 7 lat, nieukończone 18 lat)  
 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Lubartów, od dnia podpisania umowy
XI 2018 – I tura, 40 osób X-XI 2019 – II tura, 40 osób  
 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[1]:
  Wymagania dotyczące zdolności zawodowej:   Osoba przeprowadzająca poradnictwo psychologiczne grupowe oraz indywidualne powinna posiadać prawo wykonywania zawodu psychologa, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. Nr 73 poz. 763 z późn. zm.).  
 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 8.11.2018 r, na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.   Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.    
 1. Dodatkowe informacje:
 
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności  i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 • Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.
 • Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.
 • W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[2].
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji  Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3/p.1106, 20-072 Lublin, e- mail: biuro@frgi.com.pl;
 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
    Załącznik:
 • Oferta w ramach procedury rozeznania rynku.
  [1] Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy. [2] Skreślić jeśli nie dotyczy.   Oferta AKTUALIZACJA : zwycięska oferta została złożona przez firmę Kinga Majcher, ul. Kombatantów 17, 21-100 Lubartów