Magiczne
Przedszkolaki

kontakt

1. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
1.2 Numer i nazwa Działania: 12.1 Edukacja przedszkolna
1.3 Okres realizacji projektu: od: 2021-06-01 do: 2022-09-30

2. Cel:

Cel.proj.:zwiększony poziom upowszechnienia usług w zakre-sie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie łącznie 45 nowych miejsc wy-chowania przedszkolnego w 2 nowoutworzonych oddziałach przedszk.dla dzieci w wieku 3-6 lat w OWP w Bełżycach(25)oraz OWP w Nałęczowie(20)oraz rozszerzenie oferty zajęć edu-kac.o dodatk.zaj.dla łącznie max.250 dzieci:100 w OWP Bełżyce i 150 dzieci w OWP Nałęczów w woj.lubelskim a także nabycie przez 3 nauczycie-li wychowania przedszkolnego nowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej do 30.09.2023 r.(KP3,KP5) Cele proj.zostały określone w oparciu o przygot.i przeprow.przez OWP diagnozy zatwierdz.przez ich organy prowadzące,których wyniki zostały wykorzystane do określania sposobów i rodzajów pracy z DZ z uwzględn.jego indywid.możliw.i potrzeb.,liczby nowych m-sc oraz potrzeb naucz.Wnioski posłużyły do zaplanowania wsparcia w ramach niniej.wod.L-ba utworzonych w ramach proj. nowych m-sc wych.przedsz.odpowiada faktycz.i prognoz.w perspekt.3-letniej zapotrzeb.na usł.eduk.przedszk.w GB i GN i zostaną utworz.w istniej.bazie oświat.
Realiz.proj.przyczyni się do osiągn.celu szczeg.PI10i, którym jest zwiększ.udziału dzieci(dz)w wieku przedszk.w wys.jakości eduk.przedszk.poprzez:utworzenie w ramach proj.45 nowych m-sc dla dz 3-6 l (w stos.do danych z roku poprz.rok rozpocz.real.proj.)oraz zaj.specjalist.e,zg.z§7 ust.1 pkt 4 rozporz.MENz dn.30.04.2013 r.w spr.zasad udziel.i organ.pomocy psych.-pedag.w publ.przedszk.,szkołach i placówkach.Ponadto przyczyni się do realiz.c.szczeg.:Stworzenia optymal.war.do wspierania i realizacji wizji i misji przedszk., podwyższ.przez kadrę przedszk.swoich kwalifik.zawod.i poszerz.zakr.kompet. stymulowanie
rozwoju DZ zgod.z jego wrodzonym potencj.przy aktywnym udziale rodziców. zakup nowocz.sprzętu i pomocy dydakt.do realiz.zaj., org.placu
zabaw.Osiągn.celu gł.iszczeg.proj.przyczyni się wprost do osiągn.celu szczeg.12.1 RPO WL 2014-2020,gdyż dzięki zwiększ.l-by m-sc dla dz 3-6 l.w 2
nowoutw.oddz.przedszk.w OWP w Bełżycach(OWPB) i OWP w Nałęczowie(OWPN),dz 3-6 l.będą mogły korzystać z eduk.przedszk.Nastąpi tym samym wzrost liczby dz uczestnicz.w zaj.przedszk.,co przyczyni się do wzrostu poz.upowsz.usług przedszk.i udziału dz w wieku przedszk.w eduk.przedszk.Utw.nowych oddziałów pozwoli na wzrost poziomu upowsz.usług w zakresie eduk przedsz.oraz podnies.jej jakości(m.in.poprzez pomieszczenia w pełni dostos.do potrzeb zaj.przedszk).Rozszerzenie oferty eduk,dla 100 DZ w OWPB i 150 w OWPN stworzy szansę na równy rozwój DZ,bez podziału na możliwości i zasobność portfela rodz.i opiek.Projekt będzie realiz.na ter.gm.Bełżyce(GB)oraz gm.Nałęczów(GN),woj.lubelskie.
Proj.stanowi odpow.na zdiagnoz.w RPO WL problem jakim jest niedostat.l-ba m-sc przedszk.na obsz.obj.realiz.proj.Wn.jest inny podmiot w partnerstwie z
organami prowadz.eduk.przedszk.Działalność bieżąca w zakresie proj.EFS nie będzie dofin.z kraj.śr.publ.,przezn.na finans.wych.przedszk.

3. Partner: Gmina Nałęczów oraz Bełżyce

 

     Zapytania ofertowe