Zakup i dostarczenie strojów ludowych

kontakt

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FRGI/KG/RR/2021/2

na dostawę strojów regionalnych do zajęć muzycznych – Strój lubelski krzczonowski

do Klubu Seniora w Godziszowie

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub Seniora w Godziszowie”

nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0007/20, który jest współfinansowany przez

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV: 18230000-0 Zakup strojów ludowych

Podstawa prawna

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym niniejsze postepowanie są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

1. Zamawiający

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI I INNOWACJI IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

ul. Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

2. Określenie przedmiotu zamówienia

a) 6 kompletów strojów damskich L-XL – z butami

Specyfikacja:

• bluzka haftowana – płótno bawełniane 100%

• gorset zdobiony pasmanterią – aksamit bawełniany 100%

• spódnica zdobiona pasmanterią – tkanina ubraniowa elana ( 30% bawełna, 70% poliester ), aksamit bawełniany 100%

• zapaska zdobiona pasmanterią – tkanina ubraniowa elana ( 30% bawełna , 70% poliester )

• halka – płótno bawełniane 100%

• kozaki ludowe damskie – cholewka skóra naturalna 100% , podeszwa włoska – elastomer

b) 4 komplety strojów męskich L-XL– z butami

• koszula haftowana – płótno bawełniane 100%

• spodnie zdobione pasmanterią – sukno wełniane 100%

• kaftan zdobiony pasmanterią – płótno bawełniane 100%

• pas zdobiony pasmanterią – filc

• kapelusz ze stroikiem kwiatowym słomiany – sztuczne kwiaty , słoma

• kozaki ludowe męskie – cholewka skóra naturalna 100% , podeszwa włoska – elastomer3. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonywania zamówienia ustala się w terminie ………………….. od podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w postępowaniu.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. W wyniku niniejszego postępowania może zostać wybrany tylko jeden Wykonawca.6. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium wyboru: CENA – 100% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)Maksymalną liczbę punktów – 100 otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą kwotę wynagrodzenia brutto (z uwzględnieniem w cenie oferty wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania całości zamówienia). Oferent otrzyma liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

Cmin

Cwn (C) = x 100 pkt Cwn

gdzie:

Cwn (C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta „Cwn” za kryterium „Cena”

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cwn

wartość obliczanej oferty w danym kryterium czyli cena zaproponowana przez wykonawcę

100 pkt

możliwe punkty do uzyskania

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wymagania podstawowe

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy osób prawnych). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

 3. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do Wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.

 6. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.

 7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

2) Forma oferty

 1. Oferta może być złożona w jednej z następujących form: pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skan) lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej zarchiwizowania w dokumentacji projektowej..

3) Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Pełnomocnictwo (dotyczy osób prawnych) – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 4. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

 6. CV wykonawcy usługi wraz z aktualnym zdjęciem oraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest pan

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@frgi.com.pl, osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00. w siedzibie Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin, w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

14.07.2021 r.

do godz.

23.59

 

10. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności).

 1. Sprawdzanie wiarygodności ofert

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

3. Ogłoszenie wyników postępowania

Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie opublikowana na internetowej: www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

stronie

11. Odrzucenie Wykonawcy

 

Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:

 1. w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 2. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,

 3. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,

 4. w przypadku gdy oferta nie została podpisana przez uprawnioną osobę,

 5. w przypadku gdy oferta wpłynęła po terminie wskazanym w pkt. 9 zapytania ofertowego,

 6. w przypadku złożenia niekompletnej oferty.

 

 

12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

 

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/faksem/poprzez e-mail.

 

13. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego realizacji bez podania przyczyny.

 

14. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływał takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.

 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

 4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 5 lat od dnia realizacji umowy i zakończenia projektu.

 5. W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 6. Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub w toku realizacji umowy posiada:

  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z tym postępowaniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej łub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej łub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

 

15. Pozostałe informacje

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego – www.frgi.com.pl

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zwarcia umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawców.

 

 

Zatwierdził:

 

 

…………………………………………………

 

Załączniki:

załącznik nr 1 wzór –formularz oferty

załącznik nr 2 wzór – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

załącznik nr 3 wzór -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

załącznik nr 4 wzór – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych