KLUB SENIORA W ŁUKOWIE – ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PORADNICTWA PRAWNEGO

kontakt

Znak sprawy: FRGI/ŁU/1

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 1. 1.Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Lubomelska 1-3, p.1106, 20-072 Lublin

tel. 505 336 662

e – mail: biuro@frgi.com.pl

 1. 2.Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:
Przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla 40 osób w ramach projektu pt. „Klub Seniora w Łukowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Część I – poradnictwo prawne o charakterze indywidualnym, polegające na pełnieniu dyżuru w miejscu wskazanym przez Fundację i udzielaniu porad/pomocy prawnej poszczególnym uczestnikom projektu, w wymiarze 2 godz. tygodniowo, w łącznym wymiarze 208 godz. w ciągu 24 miesięcy;
 2. Część II – poradnictwo prawne o charakterze grupowym, polegające na przeprowadzeniu wykładów/prelekcji na tematy natury prawnej dla uczestników projektu, w wymiarze 2 godz. w miesiącu, w łącznym wymiarze 96 godz. w ciągu
24 miesięcy. Kod CPV: 79100000-5- Usługi prawnicze 1 godz. odpowiada 60 min. Osoby, do których byłoby skierowane wsparcie psychologiczne to: osoby starsze, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem i ubóstwem, które mają ukończony 60 r.ż.
 1. 3.Miejsce i termin realizacji zamówienia: Łuków, od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.
 1. 4.Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[1]:
Wymagania dotyczące zdolności zawodowej: Osoba przeprowadzająca poradnictwo prawne powinna posiadać prawo wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z odpowiednio ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) i ustawą z dnia                26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.).
 1. 5.Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 21.09.2018r, na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.
 1. 6.Dodatkowe informacje:
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych                   ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 3. Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.
 4. Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.
 6. W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[2].
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest   Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, p. 1106 , 20-072 Lublin., e- mail: biuro@frgi.com.pl ;
  2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
  3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
  4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
  7. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Załącznik:
 1. 1)Oferta w ramach procedury rozeznania rynku.
Lublin, dnia ………………… ………………………………………………. (Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) OFERTA w ramach procedury rozeznania rynku W związku z przeprowadzanym przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego rozeznaniem rynku na przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla 40 osób w ramach projektu pt. „Klub Seniora w Łukowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego :
 1. 1)Część I – poradnictwo prawne o charakterze indywidualnym, polegające na pełnieniu dyżuru w miejscu wskazanym przez Fundację i udzielaniu porad/pomocy prawnej poszczególnym uczestnikom projektu;
 2. 2)Część II – poradnictwo prawne o charakterze grupowym, polegające na przeprowadzeniu wykładów/prelekcji na tematy natury prawnej dla uczestników projektu,
(znak sprawy: …………………)[1], oferuję następującą cenę: Część I[2]: cena za 1 godz. – ……………………. netto cena za 1 godz. – ……………………. brutto, w tym podatek VAT …………… cena za 208 godz. – …………………. netto cena za 208 godz. – …………………. brutto, w tym podatek VAT …………… Część II[3] cena za 1 godz. – ……………………. netto cena za 1 godz. – ……………………. brutto, w tym podatek VAT …………… cena za 96 godz. – …………………. netto cena za 96 godz. – …………………. brutto, w tym podatek VAT …………… Jednocześnie oświadczam, że: spełniam/reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wymagania postawione Wykonawcy w zapytaniu ofertowym/ nie spełniam/reprezentowany przeze mnie podmiot nie spełnia wymagań postawionych Wykonawcy w zapytaniu ofertowym.[4] Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym. ……………………                                                                                 …….…………………… MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                         PIECZĘĆ i PODPIS OFERENTA  
[1] Wskazać zamówienie, którego oferta dotyczy i znak sprawy. [2] Wypełnić jeśli oferta dotyczy danej części, skreślić jeśli nie dotyczy. [3] Wypełnić jeśli oferta dotyczy danej części, skreślić jeśli nie dotyczy.

[4] Niewłaściwe skreślić

 

[1] Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy.

[2] Skreślić jeśli nie dotyczy.

 

 Część I – poradnictwo prawne o charakterze indywidualnym

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

– KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Przemysław Smolarz Radca Prawny, ul. Kwiatkowskiego 5, 21-400 Łuków, NIP: 9462652078 .

Oferta ta spełniła warunki wyznaczone przez Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną ilość punktów.

– Część II – poradnictwo prawne o charakterze grupowym

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

– KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Przemysław Smolarz Radca Prawny, ul. Kwiatkowskiego 5, 21-400 Łuków, NIP: 9462652078 .

Oferta ta spełniła warunki wyznaczone przez Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną ilość punktów.