Zorganizowanie spotkań okolicznościowych

kontakt

Lublin, dnia 17.07.2019

Nr sprawy: FRGI/ŁU/ZO/1

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 17.07.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie spotkań okolicznościowych dla członków Klubu seniora, ich rodzin i zaproszonych gości w Klubie Seniora w Łukowie w ramach projektu pn. „Klub Seniora w Łukowie” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Zadanie: Zadanie 4 – Udział Seniorów w kulturze i życiu społecznym, Poz. 45 – Spotkania okolicznościowe dla członków KS, ich rodzin, zaproszonych gości: „Klub Seniora w Łukowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU

Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 100%

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w biurze Zamawiającego do dnia 24.07.2019 r. do godz. 14:30. Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195882