Szkolenia zawodowe I tura

kontakt

Lublin, dnia 21.12.2018

Nr sprawy: FRGI/RP/AA/ZO/4    

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 21.12.2018

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla 18 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Część A ) Organizacja kursu Kucharz (8 osób) Część B) Organizacja kursu Fryzjer (7 osób) Część C) Organizacja kursu Cukiernik (2 osoby) Część D) Organizacja kursu Murarz-Tynkarz (1 osoba)   Wspólny Słownik Zamówień CPV:       80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe   Zadanie: Zadanie 5 – Szkolenia dla 72 UP, Poz. 18  – Organizacja szkolenia Kucharz dla 9 UP (podwykonawstwo) Poz. 19 – Organizacja szkolenia Cukiernik dla 9 UP (podwykonawstwo) (koszt zawiera: wynagrodzenie trenera, wynajem sal, materiały szkoleniowe, ubrania robocze dla uczestników) Poz. 20 – Organizacja szkolenia Fryzjer dla 9 UP (podwykonawstwo) (koszt zawiera: wynagrodzenie trenera, wynajem sal, materiały szkoleniowe, ubrania robocze dla uczestników) Poz. 21 – Organizacja szkolenia Murarz- Tynkarz dla 9 UP(podwykonawstwo)(koszt zawiera: wynagrodzenie trenera, wynajem sal, materiały szkoleniowe, ubrania robocze dla uczestników), w ramach projektu „Akcja? Aktywizacja!”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego    z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152     KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin e-mail: biuro@frgi.com.pl   KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:  
  1. Cena – 50%
  2. Akredytacja Kuratorium Oświaty – 20%
  3. Termin rozpoczęcia usługi od podpisania umowy – 10%
  4. Doświadczenie trenerów – 20%
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.   Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156976# Szanowni Państwo, w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty , informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent: Część A 1. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin. Część B 1. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin. Część C 1. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin. Część D 1. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin. Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.