Elementor #2365

Dostawa mebli i wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz multimediów

kontakt

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2020

 
 

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. W związku z pojawieniem się zapytania, dodano odpowiedni załącznik z jego treścią oraz odpowiedzią.
2. W związku z pojawieniem się zapytania, skorygowano Załącznik 1A, pkt. 5 – opis pozycji został poprawiony z „Przewijak z 15 szufladami i burtami ” poprawiono na „Przewijak z 15 szufladami, burtami i materacem”. Przedłużono termin składania ofert do 17.07.2020 roku.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: biuro@frgi.com.pl Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2020, godz. 23:59. Otwarcie ofert przewidziane jest na następny dzień roboczy tj. 16.07.2020, godz 11:00.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę/firmę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na dostawę mebli i wyposażenia – część 1, zabawek i pomocy dydaktycznych – część 2 oraz multimediów – część 3 do żłobka w ramach projektu „Najmłodsi” i informację o ilości stron znajdujących się w kopercie.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: Oferta na dostawę mebli i wyposażenia – część 1, zabawek i pomocy dydaktycznych – część 2 oraz multimediów – część 3 do żłobka w ramach projektu „Najmłodsi”.
Koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami obciążają wyłącznie Wykonawcę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@frgi.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Drączkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507219481

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz multimediów w ramach projektu pn „Najmłodsi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łuków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz multimediów w ramach projektu pn „Najmłodsi”
2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:
1) część 1 – MEBLE i WYPOSAŻENIE:
a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 3 do FRGI/09.04/ZO/1 tabela 1.
2) Część 2 – Zabawki i pomoce dydaktyczne:
a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiący załącznik nr 3 do FRGI/09.04/ZO/1 tabela 2.
3) część 3 – Multimedia:
a) Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 3 do FRGI/09.04/ZO/1 tabela 3.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 3 do FRGI/09.04/ZO/1 pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr 3 do FRGI/09.04/ZO/1 oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 3 do FRGI/09.04/ZO/1

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia dla części 1-3 – od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części 1-3- maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy.
Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – waga 90%,
2) „okres gwarancji” – waga 10%
1. Oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Link do bazy:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33538