Arteterapia – 1 wycieczka

kontakt

Lublin, dnia 5.12.2018

Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/17    

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 5.12.2018

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zorganizowanie zajęć z arteterapii (wyjazd do kina w Mieście Lublin) w ramach projektu pt. „Świetlica nowych szans” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego   Zadanie: Zadanie 13 – Wychowaj mnie – arteterapia, Pozycja 37 – zajęcia z arteterapii w projekcie pod tytułem „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późniejszymi zmianami).   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1 – 3, pokój 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152.     KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

Inżynierska 3, pokój 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

  KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:  
  1. Cena – 70%;
  2. Termin rozpoczęcia – 30%.
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.   Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153680  

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Podróży AVITUR Ewa Wilczyńska w konsorcjum z Transport Osobowy i Towarowy Michał Kucio Data wpływu: 2018.12.12 Cena: 5 880,00 zł

Pełna lista podmiotów

1. Biuro Podróży AVITUR Ewa Wilczyńska w konsorcjum z Transport Osobowy i Towarowy Michał Kucio