Zakup i dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Świetlica nowych szans” – 2 postępowanie

kontakt
Lublin, dnia 17.10.2018 r. Znak sprawy: FRGI/LUŚ/1  

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 
 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:
  Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, tel. 505 336 662 e – mail: biuro@frgi.com.pl
 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:
Zakup i dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Świetlica nowych szans”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 • Część I – zakup i dostawa komputera przenośnego wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka;
 • Część II – zakup i dostawa programu biurowego – 1 licencja;
  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30213100-6 – Komputery przenośne             48000000-8  – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Świetlica nowych szans w Mieście Lubartów – miejsce odbioru , jednorazowa dostawa od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018r.
 
 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[1]:
  Nie dotyczy  
 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 24.10.2018 r. na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.   Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.  
 1. Dodatkowe informacje:
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności  i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 • Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.
 • Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.
 • W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[2].
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji  Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, e- mail: biuro@frgi.com.pl;
 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Załącznik:
 • Oferta w ramach procedury rozeznania rynku;
 • Szczegółowy opis zamówienia.
[1] Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy. [2] Skreślić jeśli nie dotyczy.   AKTUALIZACJA : zwycięska oferta została złożona przez firmę K & B NET Bartosz Kowalski, ul. Lawinowa 1/7, 20-864 Lublin, NIP: 7121853366; REGON: 061704914