Lubelskie watchdogi!!!

kontakt

                                  „LUBELSKIE WATCHDOGI !!!”

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
Numer i nazwa kierunku działania
4. Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz
organizacji pożytku publicznego
Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej.

Informacje o projekcie

 • Cel projektu: Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizację pożytku publicznego poprzez utworzenie grup strażniczych. Grupy nazywane będą „LUBELSKIE WATCHDOGI”. Projekt skierowany jest do 7 osób starszych 60+ które zamieszkują gminę.

 • Rekrutacja: Polegać będzie na zrekrutowaniu 1 lidera grup oraz 6 członków grup, łącznie 7 osób. Do rekrutacji zostaną wykorzystane dokumenty stworzone przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie i są to:

  – Regulamin rekrutacji uczestników

  – Formularz rekrutacyjny

  – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  – Oświadczenie uczestnika – przetwarzanie wizerunku

 • Realizacja projektu: Realizacja polegać będzie na szeregu szkoleń, spotkań i konferencji:

  – Szkolenia dla liderów (10 spotkań po 2 godziny, łącznie 20 godzin) odbędą się w gminie.

  – Szkolenia modułowe dla Watchdogów (30 godzin szkolenia) odbędą się w gminie.

  – Spotkania w gminach ( 20 spotkań po 2 godziny, łącznie 40 godzin) odbędą się w gminie.

  – Konferencje dla uczestników (2 dniowe konferencje po 8 godzin) jest to konferencja wyjazdowa która odbędzie się w jednym z hoteli na terenie województwa lubelskiego.