wesołe przedszkolaki

kontakt

1. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
1.2 Numer i nazwa Działania: 12.1 Edukacja przedszkolna
1.3 Okres realizacji projektu: od: 2021-06-01 do: 2022-09-30

2. Cel:

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 34 osób (25K, 9M) zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wyryki do 31.05.2023 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć
adekwatnych do potrzeb i oczekiwań 30 osób starszych oraz prowadzenie na terenie Gminy Wyryki usług asystenckich dla 4 osób z niepełnosprawnościami.

3. Partner: Gmina Wojciechów i Telatyn

4. Grupa docelowa:GD stanowią:
● Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowe.
● Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświatowe.
● Nauczyciele zatrudnieni w OWP.
● Istniejące OWP z terenu woj. lubelskiego.
Proj.obej.wspar.OWP,które nie były odbiorcami wspar.współf.ze śr.EFS w c.36 m-cy poprz.moment złożenia wop w ramach RPO WL 2014-2020-KP1
(GD)w proj.stanowi:135 DZ w wieku 3-6 l.oraz ich rodzice/opiek.prawni zamieszk w myśl przep.KC na terenie GT i GW.Dla 40 DZ utw.zostaną nowe m-ca
wychow.przedszk.w OWPT(15m-sc)-organ prow-GT oraz w ZSPM(25m-sc)-organ prow.GW.135 Dz zostanie objętych wsparciem w zakresie zajeć dodatkowych
(40 Dz nowprzyjętych oraz 90 Dz uczęszczajacych do OWP w wieku 3-6 lat).W wyniku przepr.diagnozy,która potwierdziła konieczność objęcia wsparciem 5N
wych.przedszk.z placówek obj,wspar.w zakresie podnoszenia i nabywania n.kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej oraz wsparcia udzielanego DZ w
ramach zaj.dodatk.eduk.przedszk

Działania:
1. Utworzenie i funkcjonowanie 1 nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci 3-4 letnich w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym w Miłocinie (VI.21-09.22)

2. Utworzenie i funkcjonowanie 1 nowego oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci 3-4 letnich w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Telatynie (VI.21-09.22)

3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych w Miłocinie oraz dla 85 dzieci w 4 oddziałach w Telatynie (01.09.21-31.08.22)

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia wychowania przedszkolnego z przedszkoli objętych wsparciem z ZSP Miłocin i OWP Telatyn (01.09.2021-30.06.2022)

5. Utworzenie placów zabaw przy OWP w Telatynie oraz przy ZSP w Miłocinie (01.06-31.08.2021)

     Zapytania ofertowe