Zapytanie ofertowe w ramach rozpoznania rynku dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach programu Akcja? Aktywizacja!

kontakt
Lublin, dnia  08.10.2018

Znak sprawy: FRGI/RP/AA/RR/1

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 
 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:
Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Lubomelska 1-3, p.1106, 20-072 Lublin tel. 505 336 662 e – mail: biuro@frgi.com.pl  
 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:
Część A). Przeprowadzenie doradztwa zawodowego wraz z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania dla 72 uczestników projektu „Akcja? Aktywizacja!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w łącznym wymiarze 360 godz. Część B). Zakup i dostarczenie testów do diagnozy kompetencji zawodowych dla 72 uczestników projektu pt. „Akcja? Aktywizacja!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Kod CPV: 85312320-8- Usługi doradztwa Kod CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne   1 godz. odpowiada 60 min.   Osoby, do których byłoby skierowane poradnictwo wsparcie to:  72 osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem zamieszkałymi na obszarze Miasta Radzyń Podlaski.  
 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Część A). wskazane sale na obszarze Miasta Radzyń Podlaski, I tura od dnia podpisania umowy do 30.X. 2018 (18 osób), II tura II 2019 (18 osób), III tura V 2019, (18 osób), IV tura VIII 2019(18 osób), w wymiarze 5h/UP-  2spotk.x 2h i 1 spotkanie po 1 h, śr. 1 raz w tygodniu[1] Część B). Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsc odbywania zajęć w terminie : I tura od dnia podpisania umowy do 19.X.2018 (18 osób), II tura II 2019 (18 osób), III tura V 2019, (18 osób), IV tura VIII 2019(18 osób),  
 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[2]:
Część A). Wymagania dotyczące zdolności zawodowej: Wykonawca: –  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, – posiada obywatelstwo polskie lub wykaże  się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań, – posiada  wykształcenie wyższe i/lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, lub ukończył szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu[3] -wykonywał zadania w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 24 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia i/lub przeprowadził  200 godzin wsparcia doradczego.   W celu potwierdzenia wymagań Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty poświadczające wyżej wymienione wymagania oraz dołączy [4] zestawienie przeprowadzenia 200 godzin wsparcia doradczego[5].   Część B). Wymaga się by testy do diagnozy były zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia: Książka/ki dadzą uczestnikom pełną wiedzę o sobie – o temperamencie, typie inteligencji, predyspozycjach zawodowych. Dzięki materiałom każdy uczestnik znajdzie informacje nt. zależności (oraz ich brak) między rynkiem edukacji i rynkiem pracy, sprawdzi cechy własnej osobowości, odkryje osobiste uzdolnienia, przydatne zawodowo, określi własne preferencje i wartości związane z pracą, uświadomi sobie, jakie ma zainteresowania i style poznawcze. Książka/ki będzie zawierała odpowiednie testy i/lub ćwiczenia, które będą pomocne w uzyskaniu powyższych informacji na temat uczestnika projektu. W celu potwierdzenia wymagań Wykonawca przedstawi: a)wykaz zaproponowanych pozycji publikacji, oświadczenie, iż te publikacje są zgodne ze stawianymi wymaganiami,
 1. b) w przypadku dzieł autorskich Wykonawca przedstawi zgodność opracowania z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem.
 
 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 12.10.2018r, na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.  
 1. Dodatkowe informacje:
1)     Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych                   ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności  i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 2)     Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert. 3)     Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 4)     Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn. 5)     W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[6]. 6)     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
 1. a) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji  Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, p. 1106 , 20-072 Lublin., e- mail: biuro@frgi.com.pl;
 2. b) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
 3. c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
 4. d) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
 5. e) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
 6. f) osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 7. g) osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. h) osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
 10. j) Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
      Załącznik: 1)      AkcjaAktywizacja rozpoznanie rynku doradztwo zawodowe.   [1] Za zgodą UP możliwe jest zwiększenie częstotliwości spotkań. [2] Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy. [3] Osoby, które odbyły szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu obligatoryjnie przedstawiają dokumenty poświadczające przeprowadzenie co najmniej 200 godzin wsparcia doradczego. [4] Wykaz usług [5] Jeśli dotyczy [6] Skreślić jeśli nie dotyczy.  

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty , informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent:

Cz. A) P. Renata Stefaniak  – doradca zawodowy

Cz.B ) P. Katarzyna Nowosad

Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.