Organizacja zajęć sportowych

kontakt
Nr sprawy: FRGI/LUŚ/ZO/7

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 12.10.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Organizacja zajęć sportowych (zakup biletów na hale sportową, pływalnia,  fitness, billard, kręgle)  dla 80 uczestników projektu pt. „Świetlica nowych szans” w Mieście Lubartów w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 92000000-1 – Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe   Zadanie: Zadanie 12 – Wychowaj mnie – zajęcia sportowe, Poz. 36 – Zakup biletów na halę sportową, fitness, bilard, kręgle w projekcie pt.  „Świetlica nowych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152   WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.   KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskieg

Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

  KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:  
  1. a) Cena – 100%
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.   Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1142905 Załącznik:
  1. Zapytanie ofertowe zajęcia sportowe dla projektu Świetlica nowych szans
  2. Załącznik 1 organizacja zajęć sportowych dla projektu Świetlica nowych szans
  3. Załącznik 2 organizacja zajęć sportowych dla projektu Świetlica nowych szans