ZAPYTANIE OFERTOWE KLUB SENIORA W ŁUKOWIE – PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

kontakt

Lublin, dnia 14.09.2018

Znak sprawy: FRGI/ŁU/2

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 1. 1.Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Lubomelska 1-3, p.1106, 20-072 Lublin

tel. 505 336 662

e – mail: biuro@frgi.com.pl

 1. 2.Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:
Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego o charakterze indywidualnym dla 40 osób, w wymiarze 2 godz. tygodniowo, w łącznym wymiarze 208 godz. w ciągu 24 miesięcy, w ramach projektu pt. „Klub Seniora w Łukowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 1 godz. odpowiada 60 min. Poradnictwo psychologiczne obejmowałoby pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych wynikających m.in. z problemów rodzinnych, utraty zdrowia, straty osoby bliskiej, utraty chęci życia, pomocy domowej, problemów alkoholowych, a także wsparcie psychoedukacyjne dotyczące stylu życia, radzenia sobie ze stresem. Osoby, do których byłoby skierowane wsparcie psychologiczne to: osoby starsze, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem i ubóstwem, które mają ukończony 60 r.ż.
 1. 3.Miejsce i termin realizacji zamówienia: Łuków, od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 r.
 1. 4.Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[1]:
Wymagania dotyczące zdolności zawodowej: Osoba przeprowadzająca poradnictwo psychologiczne powinna posiadać prawo wykonywania zawodu psychologa, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. Nr 73 poz. 763 z późn. zm.).
 1. 5.Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 21.09.2018r, na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.
 1. 6.Dodatkowe informacje:
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych                   ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 3. Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.
 4. Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.
 6. W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[2].
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest   Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3/p.1106, 20-072 Lublin, e- mail: biuro@frgi.com.pl;
  2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
  3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
  4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu  i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
  6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
  10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Załącznik:
 1. Oferta w ramach procedury rozeznania rynku.
            [1] Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy. [2] Skreślić jeśli nie dotyczy.   Lublin, dnia ………………… ………………………………………………. (Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) OFERTA w ramach procedury rozeznania rynku W związku z przeprowadzanym przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego rozeznaniem rynku na Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego o charakterze indywidualnym dla 40 osób (znak sprawy: …………………)[1], w ramach projektu pt. Klub Seniora w Łukowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję następującą cenę: cena za 1 godz. – ……………………. netto cena za 1 godz. – ……………………. brutto, w tym podatek VAT …………… cena za 208 godz. – …………………. netto cena za 208 godz. – …………………. brutto, w tym podatek VAT …………… Jednocześnie oświadczam, że: spełniam/reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wymagania postawione Wykonawcy w zapytaniu ofertowym/ nie spełniam/reprezentowany przeze mnie podmiot nie spełnia wymagań postawionych Wykonawcy w zapytaniu ofertowym.[2] Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym. ……………………                                                                                 …….…………………… MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                                PIECZĘĆ i PODPIS OFERENTA  
[1] Wskazać zamówienie, którego oferta dotyczy i znak sprawy.

[2] Niewłaściwe skreślić

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

– Ewelina Federowicz, ul. Stodolna 20/64, 21-400 Łuków.

Oferta ta spełniła warunki wyznaczone przez Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną ilość punktów.