Nasza Fundacja

Celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarki i innowacji służącej podniesieniu potencjału ekonomiczno – społecznego kraju oraz promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw gospodarczych służących pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w wymiarze gospodarczym i kulturowym. Wzorem dla realizacji głównego celu fundacji jest postać polskiego patrioty, wicepremiera, ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu w II Rzeczpospolitej Polskiej – Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego.

Projekty

Obecnie realizujemy:

Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Program pt SYNERGI@ będzie realizowany w okresie 01.07.2023 do 31.12.2025. Celem ogólnym jest wzrost instytucjonalny Fundacji poprzez realizację celów
szczegółowych.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2023 r. – 31.12.2024r. W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych 70 osób zamieszkujących województwo lubelskie, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, z naciskiem na gminy wchodzące w obszar powiatu lubelskiego.

Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Zrealizowaliśmy:

Cel.proj.:zwiększony poziom upowszechnienia usług w zakre-sie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie łącznie 45 nowych miejsc wy-chowania przedszkolnego w 2 nowoutworzonych oddziałach przedszk.dla dzieci w wieku 3-6 lat w OWP w Bełżycach(25)oraz OWP w Nałęczowie(20)oraz rozszerzenie oferty zajęć edu-kac.o dodatk.zaj.dla łącznie max.250 dzieci:100 w OWP Bełżyce i 150 dzieci w OWP Nałęczów w woj.lubelskim a także nabycie przez 3 nauczycie-li wychowania przedszkolnego nowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej do 30.09.2023 r.(KP3,KP5)

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 34 osób (25K, 9M) zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wyryki do 31.05.2023 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć
adekwatnych do potrzeb i oczekiwań 30 osób starszych oraz prowadzenie na terenie Gminy Wyryki usług asystenckich dla 4 osób z niepełnosprawnościami.

Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków, projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach deinstytucjonalizowanych, dla 44 osób z terenu Gminy Godziszów (28K, 16M), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w regionie do dnia 31.12.2022 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 40 sób oraz objęcie 4 osób usługami asystenckimi.
W ramach projektu przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych dostosowanych

 

Celem projektu jest zwiększony poziom upowszechnienia usług w zakresie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie łącznie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 2 nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat w OWP w Telatynie(15)oraz ZSP w Miłocinie(25) oraz rozszerzenie oferty zajęć edukac.o dodatk.zaj.dla łącznie 135 dzieci: 85 w OWP Telatyn i 50 dzieci w ZSPw SPM w województwie lubelskim a także nabycie przez 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego nowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej do 30.09.2022 r.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach
zdeinstytucjonalizowanych, dla 32 osób z terenu Gminy Chrzanów

 

Celem projektu jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Radzynia Podlaskiego z obszaru, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe …

 

Cel główny projektu:
Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 50 osób (35K, 15M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy
Łuków poprzez wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu Seniora do
31.03.2023 r.

Cel: podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat zasad funkcjonowania organów państwa i demokracji obywatelskiej.

 

 

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im E. Kwiatkowskiego informuje, że rozpoczyna nabór do projektu „Informacja na wagę złota” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny i poprawa komunikacji z instytucjami samorządowymi.

Wyższa aktywność oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego.


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do  usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenu Łukowa poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy w wieku powyżej 60 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Lubartów.

 

realizowany w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2019, 
Oś priorytetowa 3. Aktywni obywatele  Działanie 3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych

Lubelskie Watchdogi !!!

realizowany w ramach Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
Numer i nazwa kierunku działania
4. Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz
organizacji pożytku publicznego

Celem projektu jest rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, oferujących programy profilaktyczno – terapeutyczne, w formie prowadzonej świetlicy środowiskowej na terenie Miasta Lubartów.

Polityka Prywatności

Informujemy, że w zawiązku z nawiązaniem współpracy z Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Sp. z o.o., administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Sp. z o.o. przy ul. Inżynierska 3 z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, pod numerem KRS: 0000699606, NIP 9462674186 Oznacza to, że w przeszłości udostępnili nam Państwo swoje dane osobowe w ramach współpracy. Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”), które ma wpływ na nasze kontakty z Państwem. Biorąc pod uwagę powyższe, niniejsza informacja ma zapewnić Państwa, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności z RODO. Zasadniczo posiadane przez nas dane osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko oraz dane do kontaktu takie jak adres e-mail i numer telefonu, chyba że na podstawie podjętej współpracy zachodzi konieczność przetwarzania szerszego zakresu danych osobowych. Wykorzystujemy informacje wyłącznie w stopniu niezbędnym dla ułatwienia bieżących kontaktów między nami a Państwem wynikającymi z prowadzonej przez naszą firmę działalności, tj.:

• kontakt na potrzeby realizacji umowy, a także Państwa zapytań – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, jak również do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu prawidłowego wykonywania umowy;

• obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy z Państwem, jak również do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu prawidłowego wykonywania umowy, w tym obsługi reklamacji;

• marketingowych, tj. przekazywania informacji o naszych produktach lub usługach, a także zaproszeń do udziału w organizowanych konkursach – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni własnych usług;

• archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych;

• księgowych i podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego;

• prowadzenie badań i analiz dotyczących naszej działalności, między innymi pod kątem poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb klientów, a także prowadzenie analiz statystycznych, jak również badanie poziomu jakości naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest poprawa jakości usług oraz ulepszenie ich.

Nie będziemy uzyskiwać ani w jakikolwiek inny sposób przechowywać informacji, które mogą być uważane za poufne. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszych relacji biznesowych, a przez okres dłuższy jeśli wymagają tego przepisy prawa lub obowiązki administratora danych osobowych. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W szczególności mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania od nas informacji lub materiałów marketingowych drogą mailową lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być jednoznaczne z wycofaniem się z współpracy ze spółką Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Sp. z o.o.. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas dalszych wiadomości lub chcą Państwo wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z e-maila, z którego przesłaliśmy niniejszą wiadomość.

Kontakt:

ul. Fabryczna 3/3
20-301 Lublin

biuro@frgi.com.pl