DOSTAWA 10 LAPTOPÓW Z SYSTEMEM OPERACYJNYM, OPROGRAMOWANIEM BIUROWYM, ANTYWIRUSOWYM ORAZ DO ZARZĄDZANIA PRACOWNIĄ

kontakt

Lublin, dnia 14.09.2020 r.

Znak sprawy: FRGI/ŁU/3

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 1. 1.Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin,

tel. 505 336 662 Jacek Kaliński

e-mail: biuro@frgi.com.pl

 
 1. 2.Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:
Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Klub Seniora w Łukowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Część I – zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z programem operacyjnym – 10 sztuk;
 2. Część II – zakup i dostawa programu biurowego – 10 licencji;
3)   Część III – zakup i dostawa programu antywirusowego – 10 licencji; 4)   Część IV – zakup i dostawa programu do zarządzania pracownią – 10 licencji; Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30213100-6 – Komputery przenośne             48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48760000-3 – Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
 1. 3.Miejsce i termin realizacji zamówienia: Łuków, od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r.
 1. 4.Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[1]:
Nie dotyczy
 1. 5.Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 20.09.2020 r. na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.
 1. 6.Dodatkowe informacje:
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych                   ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 3. Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.
 4. Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.
 6. W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[2].
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest   Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, e- mail: biuro@frgi.com.pl ;
  2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
  3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
  4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu                                         i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
  7. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Załącznik:
 1. 1)Oferta w ramach procedury rozeznania rynku;
 2. 2)Szczegółowy opis zamówienia.
    Lublin, dnia ………………… ………………………………………………. (Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) OFERTA w ramach procedury rozeznania rynku W związku z przeprowadzanym przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego rozeznaniem rynku na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Klub Seniora w Łukowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego :
 1. 1)Część I – zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z programem operacyjnym;
 2. 2)Część II – zakup i dostawa programu biurowego;
 3. 3)Część III – zakup i dostawa programu antywirusowego;
 4. 4)Część IV – zakup i dostawa programu do zarządzania pracownią,
(znak sprawy: …………………)[1], oferuję następującą cenę: Część I[2]: cena za 1 szt. – ……………………. netto cena za 1 szt. – ……………………. brutto, w tym podatek VAT …………… cena za 10 szt. – …………………. netto cena za 10 szt. – …………………. brutto, w tym podatek VAT …………… Część II[3] cena za 1 licencję – ……………………. netto cena za 1 licencję – ……………………. brutto, w tym podatek VAT …………… cena za 10 licencji – …………………. netto cena za 10 licencji – …………………. brutto, w tym podatek VAT …………… Część III[4] cena za 1 licencję – ……………………. netto cena za 1 licencję – ……………………. brutto, w tym podatek VAT …………… cena za 10 licencji – …………………. netto cena za 10 licencji – …………………. brutto, w tym podatek VAT …………… Część IV[5] cena za 1 licencję – ……………………. netto cena za 1 licencję – ……………………. brutto, w tym podatek VAT …………… cena za 10 licencji – …………………. netto cena za 10 licencji – …………………. brutto, w tym podatek VAT …………… Jednocześnie oświadczam, że: spełniam/reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wymagania postawione Wykonawcy w zapytaniu ofertowym/ nie spełniam/reprezentowany przeze mnie podmiot nie spełnia wymagań postawionych Wykonawcy w zapytaniu ofertowym.[6] Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym. ……………………………. MIEJSCOWOŚĆ I DATA …………………………………….. PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA  

[1] Wskazać zamówienie, którego oferta dotyczy i znak sprawy.

[2] Wypełnić jeśli oferta dotyczy danej części, skreślić jeśli nie dotyczy.

[3] Wypełnić jeśli oferta dotyczy danej części, skreślić jeśli nie dotyczy.

[4] Wypełnić jeśli oferta dotyczy danej części, skreślić jeśli nie dotyczy.

[5] Wypełnić jeśli oferta dotyczy danej części, skreślić jeśli nie dotyczy.

[6] Niewłaściwe skreślić


[1] Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy.

[2] Skreślić jeśli nie dotyczy.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

– K&B NET Bartosz Kowalski ul. Lawinowa 1/7, 20-864 Lublin, NIP 7121863366.

Oferta ta spełniła warunki wyznaczone przez Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną ilość punktów.