Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych

kontakt
Lublin, dnia 3.01.2019 roku Znak sprawy: FRGI/LUŚ/4   ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku  
 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:
Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Lubomelska 1-3, pokój 1106 20-072 Lublin e – mail: biuro@frgi.com.pl  
 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem biurowym w ramach projektu pod tytułem „Świetlica nowych szans”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  
 • Część I – zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym – 5 sztuk;
 • Część II – zakup i dostawa programu biurowego – 5 licencji.
  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30213300-8 – Komputer biurowy (stacjonarny); 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.  
 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miasto Lubartów do 16.01.2019  
 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[1]:
Nie dotyczy.  
 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego: ul. Inżynierska 3, pokój 211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 9.01.2019 roku na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.   Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.  
 1. Dodatkowe informacje:
  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert;
  2. Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert;
  3. Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;
  4. Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn;
  5. W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[2];
  6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
   1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, pokój 1106, 20-072 Lublin, e-mail: biuro@frgi.com.pl;
   2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
 1. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m. in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
 2. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
 3. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
 2. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  Załączniki: [1]Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy. [2]Skreślić jeśli nie dotyczy. Aktualizacja : Zwycięska oferta: MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin